Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ bảy 14/12/2019
Thành lập Đoàn kiểm tra công nhận kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học, THCS của các huyện, thị xã năm
 
Ngày 07/11/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1438 /QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra công nhận kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học, THCS của các huyện, thị xã năm 2013.
 
Thành phần Đoàn gồm có:
 
I. Trưởng đoàn:
 
01 Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.
 
II. Phó Trưởng đoàn:
 
1. 01 Lãnh đạo Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT.
 
2. 01 Lãnh đạo Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT.
 
3. 01 Lãnh đạo Phòng GDTXCN, Sở GD&ĐT.
 
III. Thư ký:
 
01 cán bộ Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT.
 
01 cán bộ Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT.
IV. Ủy viên:
 
1. 01 cán bộ Phòng GDTH, Sở GD&ĐT.
 
2. 01 cán bộ Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT.
 
2. 24 cán bộ, giáo viên thuộc phòng GD&ĐT các huyện, thị xã (mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo 03 đồng chí).
 
 Thời gian kiểm tra từ ngày 10/11/2013 đến hết ngày 25/12/2013.
 
Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, công nhận kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học, THCS năm 2013 của các huyện, thị xã theo quy định.
 
Thu Hoài
 print   send mail