Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ nhật 25/10/2020
Chỉ đạo việc tổng kiểm tra việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên địa bàn tỉnh
 
Ngày 25/10/2013, UBND tỉnh ban hành Công văn số: 1415 /UBND-NN chỉ đạo việc tổng kiểm tra việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên địa bàn tỉnh.
  
Thực hiện Công văn số 3723/BNN-BVTV ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổng kiểm tra toàn quốc việc kinh doanh thuốc BVTV; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:
 
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với sở, ngành chức năng, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã tiến hành tổng kiểm tra trên diện rộng toàn bộ các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn toàn tỉnh theo nội dung Công văn số 3723/BNN-BVTV ngày 16 tháng 10 năm 2013, tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 hàng tháng để xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  
(Sao gửi Công văn số 3723/BNN-BVTV ngày 16/10/2013 kèm theo)
 
Huy Dương
 print   send mail