Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ bảy 14/12/2019
Chỉ đạo rà soát các văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về Nông nghiệp và PTNT
 
Ngày 25/10/2013, UBND tỉnh ban hành Công văn Số 1416 /UBND-NN chỉ đạo việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
   
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện kiểm tra văn bản và lập danh mục văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về Nông nghiệp và Phát triển nông thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu theo nội dung Công văn số 3703/BNN-PC ngày 15 tháng 10 năm 2013, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/10/2013 để xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
(Sao gửi Công văn số 3703/BNN-PC ngày 15/10/2013 kèm theo).
 
 
Huy Dương
 print   send mail