Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ tư 3/3/2021
Chuẩn bị nội dung phiên họp UBND tỉnh tháng 11/2013.
 
Ngày 18/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1389/UBND-TH về việc chuẩn bị nôi dung phiên họp UBND tỉnh tháng 11/2013.
    
Theo đó, yêu cầu các sở, ngành chủ trì, soạn thảo các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 11/2013 như sau:
 
Phiên họp UBND tỉnh tháng 11/2013 lần 1 (tổ chức ngày 07-08/11).
 
Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2013.
 
Thanh tra tỉnh: Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2013; Phương hướng, nhiệm vụ 2014.
 
Báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2013; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.
 
Sở Tài chính:  Báo cáo tình hình thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.
 
Sở Nội vụ: Báo cáo tình hình sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2013.
 
Các nội dung trên yêu cầu hoàn chỉnh, báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối trước khi trình ra phiên họp. Tài liệu cuộc họp yêu cầu gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 04/11/2013 để tổng hợp, số lượng 65 bản/loại.
 
Phiên họp UBND tỉnh tháng 11/2013 lần 2 (tổ chức ngày 14-15/11)
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư
 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2013; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2014.
 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn NSNN năm 2013; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư tư nguồn NSNN năm 2014..
 
 Sở Tài chính
 
 Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương năm 2013; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Dự toán thu chi NSNN và phân bổ dự toán thu, chi NSĐP năm 2014.
 
Văn phòng UBND tỉnh
 
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2013; Những giải pháp chỉ đạo điều hành và chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2014.
 
Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 6 đến kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và việc thực hiện lời hứa đối với các chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh.
 
Các nội dung trên yêu cầu hoàn chỉnh, báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối trước khi trình ra phiên họp. Tài liệu cuộc họp yêu cầu gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 12/11/2013 để tổng hợp, số lượng 65bản/loại.
 
Hùng Cường
 print   send mail