Tin tức sự kiện
Thứ tư 3/3/2021
Đôn đốc báo cáo số liệu theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.
 
Ngày 18/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số:1388/UBND - TM về việc đôn đốc báo cáo số liệu theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.
 
Theo đó, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, các chủ đầu tư (Ban QLDA):
 
Khẩn trương báo cáo số liệu các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư đúng theo yêu cầu nội dung Văn bản số 1353/UBND-TM ngày 09/10/2013 của UBND tỉnh và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 22/10/2013.
 
Lưu ý: làm rõ các dự án đã được thanh kiểm tra, kiểm toán nhà nước qua các năm 2006-2013.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh theo nội dung tại đề cương số 01, mẫu biểu số 01 kèm theo Quyết định số 2278/QĐ-TTCP ngày 07/10/2013 của Thanh tra Chính phủ báo cáo UBND tỉnh trước 25/10/2013.
 
Hùng Cường
 print   send mail