Văn bản mới
Thứ năm 4/3/2021
CHỈ THỊ: Tăng cường các biện pháp trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
 
Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 14/10/2013.
 
Chỉ thị nêu rõ.
  
Trong thời gian qua công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ cháy và diện tích rừng bị cháy giảm so với những năm trước đây. Tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của thời tiết do biến đổi khí hậu, nắng nóng, khô hạn, nguy cơ cháy rừng tiềm ẩn xảy ra bất cứ thời gian nào. Để tiếp tục thực hiện Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng và Chỉ thị số 270/2010/CT-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. Đồng thời chủ động thực hiện hiệu quả công tác PCCCR hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất do cháy rừng gây ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
 
1. UBND các huyện, thị xã:
  
- Tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ rừng và PCCCR, kiểm soát nguy cơ cháy rừng. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, PCCCR; tăng cường kiểm tra PCCCR, rà soát bổ sung phương án PCCCR theo phương châm 4 tại chỗ; chủ động xử lý thực bì, làm giảm vật liệu cháy ở các khu rừng dễ cháy, làm mới, tu sửa đường băng cản lửa ở các diện tích rừng có nguy cơ cháy cao; duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô.
 
- Kiện toàn hệ thống chỉ huy điều hành PCCCR các cấp; tăng cường việc kiểm tra thực hiện phương án PCCCR, chủ động và sẵn sàng ứng cứu kịp thời các vụ cháy rừng. Củng cố lực lượng quần chúng bảo vệ rừng, PCCCR ở từng thôn bản và các cơ quan, đơn vị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên gắn với địa bàn được giao phụ trách. Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban, báo cáo tình hình bảo vệ rừng, PCCCR về Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của tỉnh theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn.
  
2. Ban Chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác bảo vệ rừng, PCCCR ở các địa phương, chủ rừng trong việc tổ chức thực hiện phương án PCCCR tại địa phương theo sự phân công của Trưởng Ban.
  
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  
a) Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm
Tham mưu cho Ban Chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; thường xuyên kiểm tra đôn đốc các địa phương, đơn vị, chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp PCCCR; có kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, chỉ huy chữa cháy rừng khi cần thiết. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt quy định về PCCCR; kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, chủ rừng có hành vi vi phạm các quy định về PCCCR; thực hiện tốt công tác theo dõi, dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng. Theo dõi, cập nhật, tổng hợp mọi diễn biến tình hình cháy rừng, kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo và chủ tịch UBND tỉnh.
 
b) Chỉ đạo Chi cục Lâm nghiệp tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các chủ rừng, các Ban Quan lý rừng phòng hộ trong thiết kế trồng rừng phải xây dựng các công trình phòng cháy, xử lý thực bì để trồng rừng đảm bảo an toàn tuyệt đối về PCCCR.
  
4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
   
Rà soát quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương các cấp; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra; tập trung chỉ đạo, điều tra xử lý thủ phạm gây cháy rừng, các đối tượng chống người thi hành công vụ.
 
5. Các sở: Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ PCCCR theo quy định.
  
6. Báo Lai Châu, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với Chi cục Kiểm lâm và các cơ quan, tổ chức liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng; thường xuyên đưa tin kết quả thực hiện và kịp thời nêu gương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những điển hình tốt để nhân rộng, đồng thời phê bình những đơn vị, chủ rừng, địa phương, cá nhân thực hiện chưa tốt.
    
7. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng Kiểm lâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ rừng, PCCCR để người dân tự giác chấp hành; kịp thời biểu dương khen thưởng “người tốt, việc tốt” và thực hiện xã hội hóa trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR.
 
 
 
 
 
Thu Hoài
 print   send mail