Tin tức sự kiện
Thứ ba 26/6/2018
Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn
 
UBND tỉnh ban hành Công văn số 1050/UBND-TM gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã về việc tăng cường công tác chỉ đạo thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013.
 
Trong những năm qua, công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh luôn hoàn thành vượt mức dự toán Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao. Đặc biệt năm 2012, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 615 tỷ đồng, vượt 100% so với dự toán Trung ương giao, tăng 72% so với dự toán HĐND tỉnh giao).
 
Để công tác thu NSNN đạt kết quả tốt, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1050/UBND-TM ngày 21/8/2013 về việc tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp thu NSNN. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị và UBND huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung:
 
Cục Thuế tỉnh:
 
Chỉ đạo các phòng, ban liên quan và các chi cục Thuế rà soát, phân tích nguyên nhân tình trạng nợ thuế của từng đối tượng nợ thuế; tổ chức đôn đốc thu nộp ngân sách ngay khi phát sinh số thuế phải nộp.
 
Công khai thông tin các trường hợp nợ thuế, chây ỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Luật Quản lý thuế. Củng cố hồ sơ các trường hợp có nợ thuế lớn, kéo dài để tổ chức cưỡng chế thu nợ thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; trong trường hợp cần thiết, chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn để kịp thời chỉ đạo xử lý ngay những vấn đề có liên quan đến thu NSNN.
 
Tích cực động viên, đôn đốc các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh (gọi chung là người nộp thuế): Ngoài các khoản thuế được miễn, giảm, giãn thời gian nộp theo quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính, người nộp thuế phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thuế, nâng cao ý thức trong việc kê khai, tính thuế và nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước, hạn chế tối đa tình trạng nợ đọng thuế.
 
Kho bạc Nhà nước Lai Châu.
 
Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan trong công tác thu nợ thuế, cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan Thuế, Hải quan.
 
Khi nhận được quyết định cưỡng chế thuế, lệnh thu NSNN do cơ quan Thuế, Hải quan hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, Kho bạc Nhà nước nơi tổ chức, cá nhân mở tài khoản thực hiện trích tài khoản tiền gửi của tổ chức, cá nhân đó nộp vào ngân sách nhà nước hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật để thu nợ thuế cho ngân sách nhà nước.
 
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh.
 
Có trách nhiệm chỉ đạo các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn phối hợp với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan trong công tác thu nợ thuế, cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan Thuế, Hải quan và thực hiện các quyết định cưỡng chế nợ thuế của cơ quan Thuế, Hải quan thông qua tài khoản và tài sản thế chấp của người nợ thuế theo quy định của pháp luật.
 
Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã.
 
Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2013 và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 12/6/2013 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2013.
 
Đồng thời trên cơ sở phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong việc tổ chức thu thuế và thu hồi nợ thuế.
 
Ban Chỉ đạo 127/ĐP.
 
Đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường chỉ đạo các phòng, ban liên quan, các lực lượng chức năng thuộc đơn vị tích cực phối hợp với cơ quan Thuế đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn, đảm bảo sự lành mạnh của thị trường, bình đẳng môi trường kinh doanh.
 
Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu.
 
Tăng cường công tác phối hợp với cơ quan Thuế trong tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế, đặc biệt là các Luật Thuế TNCN, GTGT, TNDN, Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung (có hiệu lực từ ngày 01/7/2013); công khai thông tin người nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đề nghị của cơ quan Thuế.
 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail