Định hướng phát triển
Thứ năm 26/4/2018
Uỷ quyền cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 
Ngày 07/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 855/QĐ-UBND Uỷ quyền cho Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng sử dụng đất là tổ chức (trừ các tổ chức kinh tế; cơ sở tôn giáo; tổ chức, cá nhân nước ngoài).
 
Quyết định quy định việc ký tên, đóng dấu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại điểm c, khoản 1 điều 10 Thông tư số 17/2009/T-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Được sử dụng con dấu của sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện công việc.
 
"Điểm c khoản 1 điều 10 Thông tư số17/2009/T-BTNMT quy định: Trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh uỷ quyền ký cấp Giấy chứng nhận  ghi như sau:
  
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN …(ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh)
TUQ. CHỦ TỊCH
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Chữ ký, đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường và họ tên người ký".
 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail