Định hướng phát triển
Thứ ba 26/6/2018
Giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 54/2012/ỌĐ-TTg & Quyết định 755/QĐ- TTg của Thủ tướng
 
Ngày 16/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số  876/UBND-VX, giao nhiệm vụ thực hiện QĐ số 54/2012/QĐ-TTg và QĐ số 775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
     
UBND tỉnh giao nhiệm vụ các ngành và UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện các Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:
 
Đối với Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Trong khi chưa có Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, để kịp thời xây dựng kế hoạch năm 2014, UBND tỉnh tạm giao nhiệm vụ cho các ngành triển khai Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ:
 
Ban Dân tộc tỉnh:
 
Là cơ quan Thường trực chương trình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã: Rà soát các chương trình triển khai trên địa bàn, lập Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ủy ban Dân tộc thẩm tra trước khi phê duyệt theo quy định; Xây dựng văn bản hướng dẫn các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện triển khai thực hiện Đề án sau khi đã được UBND tỉnh phê duyệt.
 
Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp nhu cầu, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho lao động dân tộc thiểu số và hộ nghèo thuộc đối tượng theo quy định.
 
Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm tra, tổng hợp nhu cầu, kế hoạch vốn hàng năm và giai đoạn 2013 - 2015 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, UBND các huyện, thị xã tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Chính sách xã hội tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.
 
Chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện chính sách theo định kỳ 6 tháng, 01 năm, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện theo đúng quy định.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 
Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc và Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu, kế hoạch vốn hàng năm và giai đoạn 2013 - 2015 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, UBND các huyện, thị xã và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Chính sách xã hội tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.
 
Sở Tài chỉnh:
 
Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu, kế hoạch vốn đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ cho ngân sách tỉnh theo kế hoạch hàng năm và giai đoạn 2013 - 2015 theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.
 
Phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện việc lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh quyết toán nguồn vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện chính sách và việc quản lý sử dụng nguồn vốn vay đã được thu hồi của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh theo quy định.
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
 
Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị chủ rừng thực hiện giao khoán bảo vệ rừng, trồng rừng và đào tạo nghề nông, lâm nghiệp cho lao động nông thôn; bố trí tạo quỹ đất từ các chương trình, dự án, trình ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thu hồi giao các địa phương để giải quyết đất sản xuất cho các hộ thiếu đất sản xuất theo quy định.
 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
 
Chủ trì, phối họp với Ban Dân tộc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề để chuyển đổi nghề và xuất khẩu lao động cho các đối tượng theo quy định.
 
UBND các huyện, thị xã:
 
Có trách nhiệm rà soát, tổng hợp nhu cầu đầu tư, hỗ trợ theo quy định trên địa bàn gửi các sở, ban ngành liên quan đế tổng hợp lập Đề án và tổ chức triển khai thực hiện khi được bố trí nguồn vốn theo đúng quy định.
 
Đối với Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
 
 Ban Dân tộc tỉnh:
 
Là cơ quan Thường trực chương trình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, nhu cầu vốn của cả giai đoạn 2012 - 2015, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, trước ngày 10/8/2013.
 
Căn cứ kế hoạch của cả giai đoạn và tình hình thực tế địa phương tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, lồng ghép nguồn vốn hàng năm để tổ chức thực hiện.
 
Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện báo cáo theo quy định.
 
Các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh triển khai thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực ngành quản lý.
 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:
 
Phối hợp với các ngành có liên quan triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hướng dẫn các xã, phường thị trấn triển khai thực hiện theo đúng quy định.
 
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (Qua Ban Dân tộc tỉnh) để kịp thời giải quyết.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Hướng dẫn xây dựng kế hoạch vốn đầu tư năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (09/07/2013)
 • Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát   (25/06/2013)
 • Phê duyệt chi tiết quy hoạch trung tâm hành chính thị trấn Nậm Nhùn huyện Nậm Nhùn   (21/06/2013)
 • Đề xuất các vùng điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.   (20/06/2013)
 • Tạm ứng nguồn vốn từ NSNN tỉnh năm 2013 cho Phong Thổ để hỗ trợ giống, phân bón, công làm đất trồng   (18/06/2013)
 • Lai Châu: Ban hành chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh   (11/06/2013)
 • Giao các sở, ngành xây dựng định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014   (03/06/2013)
 • Nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2013   (03/06/2013)
 • Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước về Thanh niên năm 2013   (28/05/2013)
 • Lai Châu: Công khai địa chỉ truy cập giá cả hàng hoá, dịch vụ hàng hoá quan trọng, thiết yếu   (20/05/2013)
 • Báo cáo kết quả triển khai xử lý khắc phục ô nhiễm, giảm thiểu suy thoái Môi trường khu vực công ích   (16/05/2013)
 • Lai Châu - Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, tháo gỡ khó khăn cho SXKD   (08/05/2013)
 • Triển khai tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC tỉnh Lai Châu năm 2012.   (06/05/2013)
 • UBND tỉnh: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2013   (04/05/2013)
 • Ngày 15/6, là thời hạn cuối cùng để các doanh nghiệp trả khoản tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng   (23/04/2013)