Văn phòng UBND tỉnh
Thứ năm 26/4/2018
Tự kiểm tra, đánh giá việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
 
Tự kiểm tra, đánh giá việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đảng bộ Văn Phòng UBND tỉnh Báo cáo kết quả tự kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Báo cáo số 183 /BC-ĐU).
 
Đảng ủy đã bám sát nội dung văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng uỷ cấp trên để tập trung lãnh đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), kịp thời hướng dẫn các chi bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả. Cuộc vận động đã được Đảng uỷ triển khai thành đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong đảng viên và quần chúng được lồng ghép vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong chương trình công tác của tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể.
 
 

Cán bộ, đảng viên Văn phòng UBND tỉnh
  
Thông qua Công tác chỉ đạo tuyên truyền việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng bộ luôn chú trọng, việc tuyên truyền “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” không những được đưa vào trong các buổi sinh hoạt Đảng bộ, Đảng uỷ đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở thành một nội dung thường xuyên trong các buổi sinh hoạt. Bên cạnh việc tuyên truyền theo kế hoạch, hướng dẫn của Đảng uỷ cấp trên, còn kết hợp với việc triển khai các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
 
Trên cơ sở hướng dẫn của Đảng uỷ Dân chính Đảng về học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng uỷ Văn phòng đã xây dựng kế hoạch thực hiện, chỉ đạo các Chi bộ tổ chức triển khai học tập các chuyên đề trong các bổi sinh hoạt, cụ thể:
 
Việc triển khai, quán triệt học tập các chuyên đề 2012:
 
Quý I/2012: Chủ đề “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.
 
Quý II + Quý III/2012: Chủ đề “Suốt đời vì dân, vì nước, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân”, học tập nghiên cứu tác phẩm “Đường cách mệnh” của Bác nhân kỷ niệm 85 năm ra đời tác phẩm (1927 – 2012) và chủ đề “Đời tư trong sáng, cuộc sống giản dị và khiêm tốn hết mực.
 
Quý I + Quý II/2013: Chuyên đề “Phong cách quần chúng”“Phong cách dân chủ” trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Đảng bộ xây dựng các chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức cơ quan theo tư tưởng, tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị và triển khai đến toàn thể cán bộ đảng viên; thường xuyên kiểm tra, rà soát, bổ sung, chỉ đạo thực hiện các chuẩn mực đạo đức. Việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức được coi như một tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng hàng năm.
 
Việc đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tập thể, cá nhân năm 2012, năm 2013:
  
 Năm 2012: Có 64/68 đảng viên, quần chúng đăng ký trong đó đảng viên 37/38 đã đăng ký bằng 02 việc; 27/30 quần chúng đã đăng ký bằng 01 việc.
 
Năm 2013: Có 63/65 đảng viên, quần chúng đăng ký trong đó 39/40 đảng viên đã đăng ký bằng 02 việc, 24/25 quần chúng đã đăng ký bằng 01 việc.
 
Bản đăng ký của các cá nhân được công khai để các chi bộ kiểm tra giám sát. Trong sinh hoạt chi bộ, đơn vị hàng tháng đánh giá khái quát tình hình triển khai thực hiện nội dung đăng ký, định kỳ 6 tháng, 01 năm các cá nhân có báo cáo kết quả kiểm điểm việc thực hiện bản đăng ký trước đơn vị, chi bộ nơi tham gia sinh hoạt. Việc thực hiện bản đăng ký làm theo là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm. 
 
Về công tác tổ chức sơ, tổng kết được Đảng uỷ tiến hành lồng ghép vào các đợt sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết 1 năm của Đảng bộ. Qua đánh giá quá trình phấn đấu, kịp thời phát hiện khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, cũng như uốn nắn những tập thể, cá nhân làm chưa tốt.
 
Thông qua việc sơ kết công tác tuyên truyền việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng bộ cũng chỉ ra những khuyết điểm, nguyên nhân của những tồn tại:
 
Công tác sơ, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị còn chậm; tính chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ chưa cao, còn thụ động theo chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng uỷ; việc kiểm tra, giám sát đôi khi chưa được duy trì thường xuyên.
 
Việc triển khai học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch, hướng dẫn của Đảng uỷ cấp trên, các chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đôi lúc chưa kịp thời, đảm bảo theo kế hoạch đề ra.
 
Đáng giá khái quát, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong việc đăng ký làm theo. Cuộc vận động đã tạo được sự chuyển biến nhất định về nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên và quần chúng, tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao của cán bộ, đảng viên. Nhiều cán bộ đảng viên đã vận dụng những điều mình học được từ Bác vận dụng vào cuộc sống cũng như trong công tác, tu dưỡng đạo đức. Kết quả việc học và làm theo gương Bác đã trực tiếp góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
 
Huy Dương
 print   send mail