Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ ba 26/6/2018
Chuẩn bị báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII
 
Để chuẩn bị nội dung báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Ngày 17/6/2013, UBND tỉnh ban hành Công văn số 714/UBND-TH, về việc chuẩn bị báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.
 
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tập trung chuẩn bị nội dung báo cáo kết quả 2,5 năm thực hiện 04 Chương trình trọng điểm của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và 04 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XII) hoàn thiện và gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 19/6/2013, các nội dung cụ thể như sau:
 
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã xây đựng dự thảo Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình kết cấu hạ tầng.
   
Chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ban, ngành, huyện, thị có liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực.
   
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã xây dựng dự thảo Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về kết quả thực hiện:
 
- Chương trình phát triển cây cao su;
 
- Chương trình xây dựng nông thôn mới;
 
- Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 12/10/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu đến năm 2020.
    
3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã xây dựng dự thảo Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.
    
4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng dự thảo báo cáo của Ban Cán sự Đảng ƯBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình giảm nghèo nhanh và bên vững giai đoạn 2011-2015.
 
5. Ban Quản lý dự án bồi thường, di dân tái định cư tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện có liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 20/4/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo công tác di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Lai Châu.
 
Minh Tiến
 print   send mail