Hoạt động
Thứ tư 3/3/2021
Đảng bộ VP UBND tỉnh: Nâng cao chất lượng công tác KT, giám sát của cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng
 
Nhìn lại 2 năm thực hiện chương trình hành động “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng”; “Về nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trong việc quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên”, tại Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.
 
Sau khi ban hành Nghị quyết, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức quán triệt tới cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết. Chỉ đạo UBKT Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh, căn cứ chức năng nhiệm vụ, tập trung tham mưu cho Đảng ủy trong việc kiểm tra, giám sát cấp ủy viên, các chi bộ trực thuộc và đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung tuyên truyền về Nghị quyết cũng như các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong việc kiểm tra, giám sát và chấp hành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.
 
Thông qua tuyên truyền nhận thức về công tác và nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy các chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ được nâng lên, các chi bộ trực thuộc và các cán bộ, đảng viên tuyệt đối chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định về kiểm tra, giám sát.
 
Bản thân cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã ý thức rõ vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và thường xuyên làm tốt nhiệm vụ tự kiểm tra, giám sát tại Chi bộ.
 
Triển khai Nghị quyết số 02-NQ/ĐU, ngày 15/04/2011 của Đảng ủy “về nâng cao chất lượng hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy các tố chức cơ sở Đảng trong việc quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên”. Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo các chi bộ trực thuộc căn cứ chương trình hành động của Đảng bộ, tập trung quán triệt cho cán bộ, đảng viên trong các Chi bộ về ý nghĩa và tác dụng của việc rèn luyện đảng viên và tập trung giáo dục, tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên của mỗi Chi bộ; song song với đó là rèn rũa đảng viên về đạo đức lối sống, tác phong công tác; mỗi cán bộ, đảng viên phải là tấm gương, đi đầu trong việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước và trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao để quần chúng noi theo.
 
Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 24/01/2011 Ban hành chương trình hành động “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng”; Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 15/4/2011 “Về nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trong việc quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên”, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đưa ra các nhiệm vụ giải pháp:
 
Trong đó, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01/NQ/ĐU “về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng”. Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đề cập một cách rõ nét:
 
Tăng cường công tác tuyên truyền, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, lần thứ 11, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội Dân chính Đảng tỉnh lần thứ VII, các quy định về công tác kiểm tra, giám sát... tới toàn thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Từ đó, tạo ra sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo Văn phòng, các cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ về hoạt động kiểm tra, giám sát.
 
Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể để thực hiện kiểm ra, giám sát có hiệu quả.
 
Định kỳ 6 tháng, 01 năm tổ chức sơ, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ. Đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra chương trình kiểm tra, giám sát cho phù hợp.
 
Phát động phong trào thi đua, nêu gương các chi bộ, cán bộ, đảng viên trong đảng bộ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Đề nghị cấp trên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát.
 
Một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 15/4/2011 của BCH Đảng ủy “về nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trong việc quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên”. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, cán bộ đảng viên toàn Đảng bộ triển khai:
 
Thường xuyên quan tâm, giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đảng bộ, chi bộ quan tâm đúng mức công tác giáo dục, nâng cao đạo đức cách mạng và lối sống trong sạch, lành mạnh. Công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho các cấp ủy, đảng viên. Nội dung giáo dục phải gắn với nhiệm vụ của người đảng viên và những yêu cầu, tiêu chuẩn cán bộ mà nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt coi trọng giáo dục và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cốt lõi là tư tưởng cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư cho mọi cán bộ, đảng viên của chi bộ, đảng bộ. Giáo dục truyền thống yêu nước, cần cù, nhân ái, ham học hỏi, cầu tiến bộ, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tự giác, phấn đấu rèn luyện trau dồi năng lực chuyên môn, tự học hỏi, tự nghiên cứu, chủ động sáng tạo trong công tác tham mưu.
 
Tuyên truyền cho đảng viên tự giác chấp hành và vận động gia đình, quần chúng chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng khối đoàn kết trong chi, đảng bộ, cơ quan thực hiện tốt kỷ luật Đảng, gương mẫu thực hiện lối sống văn hóa công sở.
 
Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục và xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh với đấu tranh khắc phục biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, không có tư tưởng thực dụng, vụ lợi cá nhân, địa vị, ích kỷ. cấp ủy, chi bộ cần thường xuyên đưa nội dung giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên vào nghị quyết của chi bộ, đảng bộ; thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên.
 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ, những cán bộ, đảng viên theo kế hoạch kiểm tra của đảng bộ trong nhiệm kỳ và hàng năm.
 
Tổ chức quán triệt cho các đảng viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các tổ chức quần chúng giám sát các hoạt động của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng.
 
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Kế hoạch “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013.   (03/06/2013)
 • Báo cáo Kết quả học tập “Phong cách dân chủ” trong tư tưởng và tấm gương đao đức Hồ Chí Minh   (03/06/2013)
 • Đảng bộ Văn phòng UBND tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012   (01/02/2013)
 • Đại hội Chi bộ phòng Kinh tế ngành - Tái định cư   (25/01/2013)
 • Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh: Đại hội các chi bộ trực thuộc (2013-2015)   (23/01/2013)
 • Đại hội Chi bộ phòng Quản trị- Tài vụ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013-2015.   (16/01/2013)
 • Đại hội Chi bộ Tổng hợp- Nội chính- Văn xã nhiệm kỳ 2013-2015.   (15/01/2013)
 • Đoàn VĐV Đảng bộ VP UBND tỉnh tham gia giải cầu lông Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ VI năm 2012.   (24/02/2012)
 • Năm 2012, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.   (10/02/2012)
 • Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh làm tốt công tác phát triển Đảng.   (04/11/2011)
 • Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh xây dựng và trưởng thành.   (27/10/2011)
 • Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh làm tốt công tác kiểm tra, giám sát công tác chấp hành Điều lệ Đảng   (26/10/2011)
 • Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh sau 5 năm thực hiện.   (06/07/2011)