Hoạt động
Thứ tư 3/3/2021
Kế hoạch “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013.
 
 Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” gắn với học tập và làm theo lời dặn của Bác trong thư gửi đồng bào cán bộ Lai Châu 12/12/1953. Ngày 30/5, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu xây dựng Kế hoạch số 176-KH/ĐU, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2013.
 
Theo đó, việc ban hành kế hoạch nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của các năm trước trong việc trin khai thực hiện cuộc vận động; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo nội dung, kế hoạch đã đề ra cho cả giai đoạn (2010 - 2015).
 
Nâng cao nhận thức và và hành động của cấp ủy Đảng, và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức học tập và làm theo "tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
 
Phát huy và nhân rộng nhưng điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nan xã hội; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng chiđảng bộ trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của cán bộ, công chức, viên chức vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và sự thành công của cuộc vận động.
 
Tiếp tục triển khai mạnh mẽ và đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, tạo ra những kết quả cụ thể, thiết thực với trọng tâm là phấn đấu "làm theo" tấm gương đạo đức của Bác Hồ.
 
Gắn việc triển khai Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức H Chí Minh với các đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng, chính quyền, xã hội và các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm Quốc phòng - An ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh.
 
Yêu cầu:
 
Tập trung quán triệt nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác và triển khai cho các cán bộ, đảng viên và CCVC-LĐ đăng ký phấn đấu cũng như đề ra phương hướng phấn đấu làm theo tấm gương của Bác.
 
Đưa tiêu chí học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào trong tiêu chí bình xét thi đua hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, CCVC-LĐ trong từng chi bộ, đơn vị hàng năm.
 
Định kỳ 6 tháng, 01 năm chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên, CCVC- LĐ báo cáo kết quả việc đăng ký làm theo của các cá nhân có đánh giá, rút kinh nghiệm và bàn bạc đưa ra cách thức triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương của Bác có hiệu quả nhất.
   
Đ làm tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2013 và các năm tiếp theo, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh phải thực hiện tốt các nội dung sau:
 
Mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý phải là tấm gương về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; mỗi người lao động không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, không tham nhũng, hối lộ và nhận hối lộ, phòng, chống tiêu cực trong sử dụng các nguồn tài chính công.v.v.
 
Mỗi công chức phải thật sự khiêm tốn, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, trách nhiệm cao với công việc; không phiền hà, gây khó khăn cho nhân dân; luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế làm việc của cơ quan và cải cách thủ tục hành chính.
 
Nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình; đấu tranh chống lại mọi biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ.
 
Từng bước nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc và phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ...
 
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải thật sự khiêm tốn, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, trách nhiệm cao với công việc; không phiền hà, gây khó khăn cho nhân dân; luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền và cải cách thủ tục hành chính.
 
Nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình; đấu tranh chống lại mọi biếu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ; lạm tốt những việc cần “xây”, những điều cần “chống” trong tổ chức đảng.
 
Tập trung nâng cao chất lượng các công tác sau:
 
Tổ chức rà soát các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Cục kiểm soát thủ tục hành chính.
 
Tố chức tiếp nhận, phát hành văn bản đi, đến một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời đồng thời tổ chức phân loại các văn bản đến hạn nộp vào lưu trữ hiện hành của cơ quan lập hồ sơ lưu trữ phục vụ cho tra cứu.
 
Thanh toán đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan về tiền lương, chế độ bảo hiểm, nghỉ thai sản, nghỉ phép và các chế độ khác của ccvc ...
 
Đảm bảo an toàn tuyệt đối các chuyến xe phục vụ công tác của các đồng chí Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo cơ quan Văn phòng.
 
Phục vụ chu đáo, kịp thời các phiên họp của UBND tỉnh, các cuộc họp, hội nghị, giao ban trực tuyến; các cuộc đón tiếp các đoàn khách của Trung ương, các tỉnh bạn đến thăm và làm việc với tỉnh.
Tố chức đăng tải kịp thời hoạt động của Thường trực UBND tỉnh, hoạt động của cơ quan Văn phòng lên trang thông tin điện tử của cơ quan Văn phòng. Làm tốt công tác in ấn, phát hành công báo của tỉnh; tiếp nhận và gửi văn bản của tỉnh về Trung ương, nhận văn bản từ Trung ương gửi cho tỉnh bằng hình thức file điện tử.
 
Tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu.
 
Tuyệt đối Trung thành với lý tưởng của Đảng, tất cả vì lợi ích của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
 
Gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt Nội quy, Quy chế cơ quan.
 
Dân chủ, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính tại cơ quan.
 
Liên hệ chặt chẽ với nhân dân; có thái độ hòa nhã, lắng nghe ý kiến của tố chức, cá nhân trong giải quyết công việc.
 
Bám sát thực tin, không ngừng đổi mới phương pháp làm việc; áp dụng tốt các quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008 vào xử lý công việc chuyên môn.
 
Đoàn kết, thân ái, tương trợ, cùng nhau tiến bộ.
 
Phương pháp học tập các chuyên đề.
 
Học tập các chuyên đ trong sinh hoạt chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị.
 
Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, CCVC-LĐ trong cơ quan được quán triệt, học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 theo Hướng dẫn của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh.
 
Hình thức tiến hành.
 
Đảng ủy lãnh đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức cho đảng viên, CNVC-LĐ sinh hoạt thường kỳ quán triệt, triển khai học tập các chuyên đề theo tài liệu của Đảng uỷ Dân chính Đảng tỉnh cung cấp; bên cạnh đó kết hợp tuyên truyền nội dung thư và các chuyên đề về lời căn dặn của Bác trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ biên soạn.
 
Thời gian tiến hành.
 
Quý I: Triển khai học tập xong chủ đề: Phong cách quần chúng trong tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (hoàn thành trước ngày 31/3/2013).
 
Quý II: Triển khai học tập xong chủ đề: Phong cách dân chủ trong tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (hoàn thành trước ngày 20/6/2013).
 
Quý III: Triển khai học tập xong chủ đề: Phong cách nêu gương trong tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (hoàn thành trước ngày 20/9/20ỉ 3).
 
Quý IV: Đảng viên tự kiểm điểm trước tập thể của chi bộ, quần chúng kiểm diểm trước tập thể phòng, trung tâm về những nội dung đưang ký phấn đấu làm theo.
 
Cách thc tổ chức thực hiện.
 
Tổ chức Hội nghị toàn thể cơ quan để tập trung quán triệt, triển khai học tập các chủ đề lớn. Hướng dẫn các cá nhân, tập thể nghiên cứu và đăng ký làm theo.
 
Tổ chức sinh hoạt chi bộ, phòng, trung tâm để tham gia vào bản đăng ký của từng cá nhân. Các tập thể, cá nhân tiếp thu và hoàn thiện bản đăng ký của mình.
 
Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan xác nhận vào bản đăng ký của các tập thể và cá nhân; lưu trữ, theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung đăng ký của các tập thế và cá nhân. Cuối năm có đánh giá việc làm theo của từng cá nhân theo bản đăng ký.
 
Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện đăng ký làm theo.
 
Các chi bộ, các đon vị trực thuộc công khai bản đăng ký của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo và quần chúng của đơn vị mình để kiểm tra, giám sát.
  
Trong sinh hoạt chi bộ, đơn vị hàng tháng đánh giá khái quát tình hình triển khai thực hiện nội dung đăng ký của các cá nhân.
 
Định kỳ 6 tháng, một năm các cá nhân có bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải báo cáo kết quả, kiểm điểm việc thực hiện bản đăng ký làm theo của mình trước đơn vị, chi bộ nơi tham gia sinh hoạt (đưa nội dung này vào trong những nội dung đánh giá kiểm điểm cuối năm).
 
Các chi bộ kiểm tra việc đăng ký làm theo và báo cáo kết quả triển khai thực hiện đăng ký làm theo của chi bộ, đơn vị báo cáo về Đảng ủy.
 
Khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt.
 
Đảng ủy tổ chức Hội nghị gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến, tập thế và cá nhân đã có nhiều kết quả nổi bật trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ để khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân làm tốt.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Báo cáo Kết quả học tập “Phong cách dân chủ” trong tư tưởng và tấm gương đao đức Hồ Chí Minh   (03/06/2013)
 • Đảng bộ Văn phòng UBND tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012   (01/02/2013)
 • Đại hội Chi bộ phòng Kinh tế ngành - Tái định cư   (25/01/2013)
 • Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh: Đại hội các chi bộ trực thuộc (2013-2015)   (23/01/2013)
 • Đại hội Chi bộ phòng Quản trị- Tài vụ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013-2015.   (16/01/2013)
 • Đại hội Chi bộ Tổng hợp- Nội chính- Văn xã nhiệm kỳ 2013-2015.   (15/01/2013)
 • Đoàn VĐV Đảng bộ VP UBND tỉnh tham gia giải cầu lông Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ VI năm 2012.   (24/02/2012)
 • Năm 2012, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.   (10/02/2012)
 • Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh làm tốt công tác phát triển Đảng.   (04/11/2011)
 • Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh xây dựng và trưởng thành.   (27/10/2011)
 • Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh làm tốt công tác kiểm tra, giám sát công tác chấp hành Điều lệ Đảng   (26/10/2011)
 • Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh sau 5 năm thực hiện.   (06/07/2011)