Văn bản mới
Thứ năm 4/3/2021
Quyết định thành lập Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu
 

Ngày 28/01/2021, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 61/QĐ-VPUBND về việc thành lập Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu. Theo đó, Ban Biên tập gồm các ông, bà có tên sau: 1. Ông Vũ Huy Hòa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Trưởng Ban Biên tập; 2. Ông Trần Huy Dương, Giám đốc Trung tâm Tin học - Công báo - Phó Trưởng Ban Biên tập; 3. Ông Trần Việt Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học - Công báo Phụ trách quản trị; 4. Bà Nguyễn Thị Nga Biên tập viên chính, Thư ký biên tập; 5. Bà Đinh Thị Lan Biên tập viên; 6. Bà Nghiêm Thị Kim Anh Biên tập viên; 7. Bà Phạm Thị Thu Hoài Biên tập viên; 8. Ông Nguyễn Minh Tiến Quản trị viên. Ban Biên tập có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo việc biên tập, kiểm duyệt, thẩm định nội dung thông tin đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban Biên tập do Trưởng Ban biên tập phân công. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/01/2021, thay thế Quyết định số 1310/QĐ-VPUBND ngày 10/8/2020 của Văn phòng UBND tỉnh. Trưởng các phòng, trung tâm: Hành chính - Tổ chức, Quản trị - Tài vụ, Tin học - Công báo và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 
BBT
 print   send mail