Tin tức sự kiện
Thứ hai 15/8/2022
Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
 
Ngày 28/1, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 58/KH-VPUBND về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.
   
 Mục đích tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL; tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của công chức, viên chức, người lao động; đổi mới hình thức, phương pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, PBGDPL; đề cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
  
 Kế hoạch tập trung vào các nội dung: Tiếp tục triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.
 
Triển khai có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.
 
Tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân phục vụ công tác bầu cử;
 
Tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đai biểu toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; các văn bản pháp luật mới ban hành trong năm 2020, 2021; các Nghị quyết Hội đồng nhân dân mới được thông qua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
 
Tăng cường tuyên truyền, PBGDPL gắn với giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động các quy định của pháp luật liên quan đến chế độ công vụ, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; cải cách hành chính; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, các văn bản pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của ngành.
 
Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các chính sách quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo luật, pháp luật dự kiến ban hành trong năm 2021; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các thỏa thuận ký kết song phương, đa phương giữa Việt Nam với các nước liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là chính sách đầu tư, xuất khẩu...
 
Tiếp tục thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.
 
Vận động công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan tham gia Hội thi tìm hiểu pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 
Tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2021. Thời gian thực hiện: Quý III, quý IV/2021.
 
Khuyến khích công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan sử dụng mạng xã hội Facebook để tuyên tuyền tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Cập nhật đăng tải thông tin pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh kịp thời.
 
“Ngày pháp luật”; học tập pháp luật thông qua việc nghiên cứu tài liệu tại tủ sách pháp luật của cơ quan.
 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL thông qua việc tìm hiểu pháp luật trên mạng Internet, Trang Thông tin điện tử của cơ quan Văn phòng, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật...; qua các phương tiện thông tin đại chúng trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu.
 
Thời gian thực hiện: Năm 2021.
 
Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các phòng, ban, trung tâm căn cứ Kế hoạch này lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để triển khai thực hiện, đảm bảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
Giao Phòng Hành chính - Tổ chức có trách nhiệm tham mưu, giúp việc lãnh đạo Văn phòng trong tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban, trung tâm thực hiện. Định kỳ xây dựng báo cáo 6 tháng, một năm đánh giá việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan về Sở Tư pháp.
 
Trung tâm Tin học và Công báo tăng cường công tác tuyên truyền, viết tin, bài tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, Cổng thông tin điện tử tỉnh.
 
bbt
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Văn phòng UBND tỉnh: Phát động phong trào thi đua trong Cán bộ, CCVC người lao động năm 2021   (27/01/2021)
 • Thực hiện các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021   (27/01/2021)
 • Đề xuất nội dung rà soát, đánh giá quy định, TTHC trọng tâm năm 2021 trên địa bàn tỉnh   (14/01/2021)
 • Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021   (29/12/2020)
 • Lễ kết nạp đảng viên mới   (23/12/2020)
 • CÔNG ĐIỆN Tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống rét đậm, rét hại   (23/12/2020)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV   (09/12/2020)
 • Cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 đạt và vượt so với Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh giao   (18/11/2020)
 • Phát động Phong trào thi đua “dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025   (16/11/2020)
 • Họp giao ban Văn phòng UBND tỉnh   (30/10/2020)
 • Sôi nổi, hấp dẫn Hội thao Khối Tham mưu – Tổng hợp   (12/10/2020)
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi   (30/09/2020)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021   (29/09/2020)
 • Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP   (28/09/2020)
 • Nâng ngạch công chức sẽ được thực hiện thông qua 02 hình thức là thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch   (17/09/2020)