Tin tức sự kiện
Thứ hai 15/8/2022
Văn phòng UBND tỉnh: Phát động phong trào thi đua trong Cán bộ, CCVC người lao động năm 2021
 
Văn phòng UBND tỉnh phát động phong trào thi đua với chủ đề “Kỷ cương, chất lượng, kịp thời, đoàn kết, trách nhiệm; thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Toàn văn nội dung Phát động thi đua của cơ quan văn phòng UBND tỉnh năm 2021.
 
Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Cao Sơn phát động phòng trào thi đua năm 2021.
 
   
Trong năm 2020, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao; làm tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ Thường trực UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình công tác năm 2020 góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của tỉnh.
 
Năm 2021, là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cho giai đoạn 2021 – 2026. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn và thách thức. Phát huy những thành tích và kết quả đã đạt được trong năm 2020, tạo khí thế, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch trọng tâm của tỉnh;lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026…, Văn phòng UBND tỉnh phát động phong trào thi đua với chủ đề “Kỷ cương, chất lượng, kịp thời, đoàn kết, trách nhiệm; thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:
 
1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng.
 
Tích cực hưởng ứng, triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động gắn với nhiệm vụ chính trị được giao đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; gắn với việc thực hiện việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
 
2. Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện toàn diện chương trình công tác. Tập trung nghiên cứu sâu, tham mưu chắc, bám sát nhiệm vụ trọng tâm chủ động trong tham mưu, đề xuất; tổng hợp, nắm chắc tình hình, tiến độ triển khai, thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương để báo cáo, tham mưu kịp thời cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Tăng cường thực hiện tốt công tác phối hợp nội bộ, giữa các công chức, viên chức, giữa các phòng, ban, trung tâm thuộc Văn phòng; công tác phối hợp với 03 Văn phòng (Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu quốc hội), các sở, ngành, địa phương trong thực thi công vụ.
 
3. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất, vững vàng về chuyên môn; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể vững mạnh.
 
4. Thi đua thực hiện văn hóa công sở; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách.
 
5. Thực hiện tốt sơ kết, tổng kết đánh giá các phong trào thi đua, công tác khen thưởng gắn với kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện khen thưởng đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá; chú trọng khen thưởng đối với tập thể nhỏ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và người trực tiếp lao động. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu nhằm tạo động lực phấn đấu cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.
 
6. Quan tâm chăm lo, động viên kịp thời về vật chất, tinh thần đối với đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn....thông qua xây dựng và thực hiện các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ được giao.

Để phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, đạt hiệu quả, yêu cầu các phòng, ban, trung tâm, tổ chức đoàn thể căn cứ vào nhiệm vụ của đơn vị, bám sát nhiệm vụ chính trị, cụ thể hoá các mục tiêu thi đua; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua, tăng cường đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại hạn chế, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021, xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Trong năm 2020, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao; làm tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ Thường trực UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình công tác năm 2020 góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của tỉnh.
 
Năm 2021, là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cho giai đoạn 2021 – 2026. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn và thách thức. Phát huy những thành tích và kết quả đã đạt được trong năm 2020, tạo khí thế, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch trọng tâm của tỉnh;lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026…, Văn phòng UBND tỉnh phát động phong trào thi đua với chủ đề “Kỷ cương, chất lượng, kịp thời, đoàn kết, trách nhiệm; thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng.
Tích cực hưởng ứng, triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động gắn với nhiệm vụ chính trị được giao đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; gắn với việc thực hiện việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
2. Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện toàn diện chương trình công tác. Tập trung nghiên cứu sâu, tham mưu chắc, bám sát nhiệm vụ trọng tâm chủ động trong tham mưu, đề xuất; tổng hợp, nắm chắc tình hình, tiến độ triển khai, thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương để báo cáo, tham mưu kịp thời cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Tăng cường thực hiện tốt công tác phối hợp nội bộ, giữa các công chức, viên chức, giữa các phòng, ban, trung tâm thuộc Văn phòng; công tác phối hợp với 03 Văn phòng (Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu quốc hội), các sở, ngành, địa phương trong thực thi công vụ.
3. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất, vững vàng về chuyên môn; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể vững mạnh.
4. Thi đua thực hiện văn hóa công sở; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách.
5. Thực hiện tốt sơ kết, tổng kết đánh giá các phong trào thi đua, công tác khen thưởng gắn với kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện khen thưởng đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá; chú trọng khen thưởng đối với tập thể nhỏ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và người trực tiếp lao động. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu nhằm tạo động lực phấn đấu cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.
6. Quan tâm chăm lo, động viên kịp thời về vật chất, tinh thần đối với đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn....thông qua xây dựng và thực hiện các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ được giao.

Để phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, đạt hiệu quả, yêu cầu các phòng, ban, trung tâm, tổ chức đoàn thể căn cứ vào nhiệm vụ của đơn vị, bám sát nhiệm vụ chính trị, cụ thể hoá các mục tiêu thi đua; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua, tăng cường đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại hạn chế, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021, xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

 
Ban biên tập
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thực hiện các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021   (27/01/2021)
 • Đề xuất nội dung rà soát, đánh giá quy định, TTHC trọng tâm năm 2021 trên địa bàn tỉnh   (14/01/2021)
 • Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021   (29/12/2020)
 • Lễ kết nạp đảng viên mới   (23/12/2020)
 • CÔNG ĐIỆN Tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống rét đậm, rét hại   (23/12/2020)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV   (09/12/2020)
 • Cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 đạt và vượt so với Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh giao   (18/11/2020)
 • Phát động Phong trào thi đua “dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025   (16/11/2020)
 • Họp giao ban Văn phòng UBND tỉnh   (30/10/2020)
 • Sôi nổi, hấp dẫn Hội thao Khối Tham mưu – Tổng hợp   (12/10/2020)
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi   (30/09/2020)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021   (29/09/2020)
 • Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP   (28/09/2020)
 • Nâng ngạch công chức sẽ được thực hiện thông qua 02 hình thức là thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch   (17/09/2020)
 • Trung tâm Phục vụ Hành chính công: Kết quả sau một năm đi vào hoạt động   (14/09/2020)