Văn phòng UBND tỉnh
Thứ tư 5/10/2022
Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Thỏa thuận quốc tế và xây dựng văn bản QPPL
 
Văn phòng UBND tỉnh ban hành công văn số 26/VPUBND-HC, ngày 19/01/2021 Yêu cầu trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị những nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020 và triển khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.
 
1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật Thỏa thuận quốc tế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021, thay thế Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế số 33/2007/PL-UBTVQH11.
 
2. Tuyên truyền và triển khai đến công chức, viên chức, người lao động Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức phù hợp, đặc biệt là đối với công chức, viên chức có liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng, soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch số 1525/KH-UBND ngày 06/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 theo Kế hoạch số 1960/KH-UBND ngày 14/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thi hành pháp luật; xác định xây dựng pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; gắn kết việc xây dựng pháp luật với tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.
  
Tuyên truyền đến công chức, viên chức khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cần phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế của đơn vị. Trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năn 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt cần chú trọng công tác tổ chức, lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và thẩm định, thẩm tra văn bản.
  
Thường xuyên thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, ngay khi có căn cứ rà soát nhằm phát hiện những văn bản mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên và tình hình thực tế của địa phương để tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
 
Ban biên tập
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Triển khai thực hiện một số nội dung phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2021   (13/01/2021)
 • Một số nội dung tuyên truyền tháng 01/2021   (12/01/2021)
 • Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19   (23/12/2020)
 • Tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19   (23/12/2020)
 • Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu   (23/11/2020)
 • Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đoàn thể năm 2020   (20/11/2020)
 • Tuyên tuyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống M   (10/11/2020)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật   (03/11/2020)
 • Tổ chức hưởng ứng, truyền thông về Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020   (03/11/2020)
 • Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh   (28/10/2020)
 • Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 10   (06/10/2020)
 • Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   (29/09/2020)
 • Thành lập Hội đồng Xét công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến Văn   (24/09/2020)
 • Tuyên truyền cho triển lãm sách kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam   (16/09/2020)
 • Công bố công khai kinh phí mua xe ô tô năm 2020 cho Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu   (03/09/2020)