Định hướng phát triển
Chủ nhật 22/5/2022
KẾ HOẠCH Cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2021
 
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2919/KH - UBND ngày 14/12/2020 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính năm 2021
 
- Thực hiện tự chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lai Châu năm 2020 đảm bảo theo quy định của Bộ Nội vụ.
 
- Tổ chức đánh giá, xếp loại thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, UBND cấp huyện, cấp xã kịp thời, khách quan, minh bạch, hiệu quả.
 
 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đổi mới cách thức tuyên truyền thông qua các hội thi cải cách hành chính với nhiều hình thức phong phú. Duy trì và cập nhật thường xuyên các thông tin, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin cải cách hành chính tỉnh Lai Châu.
 
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kỷ cương, kỷ luật hành chính; kiểm tra công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tối thiểu 30% cơ quan, đơn vị, địa phương. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã.
 
Cải cách thể chế
 
Nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong công tác xây dựng, ban hành quy phạm pháp luật; quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật được ban hành. Thực hiện hiệu quả các kế hoạch về kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra và hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính đồng bộ, cụ thể, hợp hiến, hợp pháp và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật.
 
Cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  
- Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính hoặc có dấu hiệu thủ tục hành chính đảm bảo theo quy định liên quan đến người dân, doanh nghiệp.
 
- Tiếp tục rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính; loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý.
  
- Thường xuyên, kịp thời cập nhật, công khai thủ tục hành chính dưới nhiều hình thức khác nhau, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện.
 
- Đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Hoàn thiện các quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông, đảm bảo rõ thời gian, rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong từng bước của quy trình giải quyết thủ tục hành chính; đảm bảo cắt giảm đáng kể thời gian và giảm số lần đi lại cho người dân, tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính liên thông.
 
- Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp để cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Điều hành tốt hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
 
- Thực hiện nghiêm túc quy định về văn bản xin lỗi của cơ quan thực hiện thủ tục hành chính trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức đến ngày hẹn trả kết quả mà chưa có kết quả giải quyết.
 
Cải cách tổ chức bộ máy
 
- Tiếp tục triển khai rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị, giảm đầu mối tổ chức trung gian, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính.
 
- Thực hiện quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo việc quản lý sử dụng tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định.
 
Cải cách chế độ công vụ
 
- Thực hiện tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức theo quy định.
 
- Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu.
 
- Thực hiện chặt chẽ quy trình đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, lượng hóa các tiêu chí đánh giá và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.
 
- Tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các hoạt động công vụ; phát huy tinh thần trách nhiệm, nhất là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu.
- Cập nhật, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức.
 
 Cải cách tài chính công
 
- Tiếp tục triển khai cơ chế tự chủ về tài chính tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
 
- Tăng cường công tác kiểm soát đối với cơ quan hành chính; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng tài sản, kinh phí từ ngân sách nhà nước; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
 Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số
 
- Xây dựng phát triển Chính quyền điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách để triển khai xây dựng Chính quyền điện tử.
 
- Xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh (phiên bản 2.0) phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt nam.
 
- Tiếp tục hoàn thiện kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp.
 
- Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo để tích hợp, chia sẻ dữ liệu báo cáo trong các cơ quan hành chính nước nhằm tổng hợp thông tin vào kho dữ liệu chung, phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh, cơ quan hành chính nhà nước các cấp và hỗ trợ đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
           - Triển khai thực hiện có hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.
  
 
 
 Với Mục tiêu cụ thể
 
  
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, kỷ cương, công khai, minh bạch; đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp; Xây dựng nền hành chính từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội, phát triển kinh tế.
     
- 100% các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện các nội dung cải cách hành chính của tỉnh.
- Tối thiểu 30% số sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố được kiểm tra cải cách hành chính trong năm 2021; 100% các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.
 
- 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn được đánh giá, xếp loại chỉ số cải cách hành chính.
- Trên 50% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tích hợp, công khai 100% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia.
 
- Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh (SIPAS) và của các sở, ngành, huyện, thành phố đạt trên 85%.
 
- 100% các cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.
  
Kế hoạch còn đề ra cách thức tổ chức thực hiện, các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm trong năm 202.  
 
Ban Biên tập
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Hướng dẫn tuyên truyền tháng 12/2020   (10/12/2020)
 • Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen; 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh   (26/11/2020)
 • Ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025 Văn phòng UBND tỉnh   (08/09/2020)
 • Tăng cường phát triển và sử dụng phân hữu cơ   (07/02/2020)
 • Kế hoạch năm an toàn giao thông 2020   (04/02/2020)
 • Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh   (11/10/2019)
 • Lai Châu sau 2,5 năm thực hiện Đề án Phát triển du lịch tỉnh   (01/10/2019)
 • Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm   (02/08/2019)
 • Tiếp nhận dự án tăng cường tiếng nói và năng lực cho người nông dân thiểu số dễ bị tổn thương   (18/07/2019)
 • Phê duyệt Dự án Hỗ trợ phát triển cây ăn quả ôn đới tại huyện Tam Đường năm 2019   (04/07/2019)
 • Sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019   (18/06/2019)
 • Lai Châu: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn   (12/06/2019)
 • 100% sinh viên được truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia   (03/06/2019)
 • Giới thiệu địa điểm để nghiên cứu, đề xuất phương án trồng rừng, trồng dược liệu dưới tán rừng gắn v   (27/05/2019)
 • UBND tỉnh cho ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch đấu nối trạm biến áp 110kV Mường So   (17/05/2019)