Định hướng phát triển
Chủ nhật 22/5/2022
Hướng dẫn tuyên truyền tháng 12/2020
 
Ngày 8/12, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 56 - CV/ĐU về việc hướng dẫn tuyên truyền tháng 12/2020.
 
Theo đó, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy các Chi bộ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ truơng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nuớc; tuyên truyền kết quả thực hiện các chi tiêu, nhiệm vụ của tỉnh, cơ quan, đơn vị trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021.
 
Tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương diễn ra trong tháng. Trọng tâm là việc tổ chức quán triệt, học tập đưa nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống; kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; công tác chuẩn bị và các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền hướng tới đại hội hội chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 (theo Chi thị số 47-CT/TW, ngày 03/11/2020 của Ban Bí thư); các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Tống tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 — 6/1/2021)...
 
Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kiểm điểm đánh giá việc thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
Tuyên truyền nâng cao chỉ số cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, công tác cải cách tư pháp; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.
 
Tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là chống phá Đại hội XIII của Đảng; lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, kích động di cư tự do; hoạt động xuất - nhập cảnh trái phép; công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP....
 
Một số sự kiện nối bật diễn ra trong tháng 12/2020 Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (01/12/1920 - 01/12/2020) (theo Công văn số 53-CV/ĐU, ngày 23/11/2020 của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh); Kỷ niệm 74 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946- 19/12/2020); 60 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960-20/12/2020); 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2020) và 31 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2020)….
 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen; 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh   (26/11/2020)
 • Ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025 Văn phòng UBND tỉnh   (08/09/2020)
 • Tăng cường phát triển và sử dụng phân hữu cơ   (07/02/2020)
 • Kế hoạch năm an toàn giao thông 2020   (04/02/2020)
 • Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh   (11/10/2019)
 • Lai Châu sau 2,5 năm thực hiện Đề án Phát triển du lịch tỉnh   (01/10/2019)
 • Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm   (02/08/2019)
 • Tiếp nhận dự án tăng cường tiếng nói và năng lực cho người nông dân thiểu số dễ bị tổn thương   (18/07/2019)
 • Phê duyệt Dự án Hỗ trợ phát triển cây ăn quả ôn đới tại huyện Tam Đường năm 2019   (04/07/2019)
 • Sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019   (18/06/2019)
 • Lai Châu: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn   (12/06/2019)
 • 100% sinh viên được truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia   (03/06/2019)
 • Giới thiệu địa điểm để nghiên cứu, đề xuất phương án trồng rừng, trồng dược liệu dưới tán rừng gắn v   (27/05/2019)
 • UBND tỉnh cho ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch đấu nối trạm biến áp 110kV Mường So   (17/05/2019)
 • Đẩy nhanh giải quyết kiến nghị, đề xuất, tạo điều kiện để các nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh   (12/05/2019)