Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Chủ nhật 22/5/2022
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng A Tính tại buổi làm việc với KTCK Ma Lù Thàng
 

Ngày 20/11,UBND tỉnh đã ban hành Thông báo Kết luận số 73/TB-UBND của đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các cơ quan liên quan về việc thực hiện một số dự án đầu tư ở Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng.

  

Ngày 19/11/2020, đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan về việc thực hiện một số dự án đầu tư ở Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng. Dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, UBND huyện Phong Thổ. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình đề xuất các dự án đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng của các Nhà đầu tư (Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bích Hợp; Công ty TNHH Vân Sơn), ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Giàng A Tính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

  

1. Việc kêu gọi các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong hoàn cảnh nguồn ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn. UBND tỉnh trân trọng các đề xuất đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng của các Nhà đầu tư, yêu cầu các cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho các Nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, đề xuất dự án đầu tư.

  

2. Để chuẩn bị các điều kiện thu hút và triển khai thực hiện các dự án đầu tư, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

a) Về hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Thống nhất với ý kiến của các sở, ngành và UBND huyện Phong Thổ về việc lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 118 Luật Đất đai năm 2013.

b) Chuẩn bị các điều kiện lựa chọn nhà đầu tư - Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng:

+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất, đăng ký danh mục các dự án vào Quy hoạch sử dụng đất huyện Phong Thổ thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 với UBND huyện Phong Thổ.

+ Cung cấp hồ sơ và phối hợp với UBND huyện Phong Thổ thực hiện rà soát hiện trạng sử dụng đất Khu đầu mối (mở rộng) thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng.

- Giao UBND huyện Phong Thổ:

+ Hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để trình Hội đồng thẩm định.

+ Tổng hợp, đăng ký danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND tỉnh.

+ Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Huổi Luông rà soát hiện trạng sử dụng đất Khu đầu mối (mở rộng) Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng. Hoàn thành việc rà soát, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vấn đề liên quan trước ngày 05 tháng 12 năm 2020.

+ Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng và các cơ quan liên quan rà soát quỹ đất, chuẩn bị các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đảm bảo tuân thủ quy hoạch được duyệt và phù hợp với các quy định hiện hành.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021; trình Hội đồng thẩm định hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện theo quy định; phối hợp rà soát hiện trạng sử dụng đất Khu đầu mối (mở rộng) Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

+ Có văn bản thông báo Công ty Cổ phần liên doanh khai khoáng Giang - Trung (Nhà đầu tư Dự án cán thép Giang Trung tại Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ, đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư tại Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh) về việc xử lý tài sản của Dự án theo quy định. + Có văn bản thông báo Công ty TNHH Vân Sơn, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Bích Hợp ý kiến của UBND tỉnh về hình thức lựa chọn nhà đầu tư.

 
BBT
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công   (16/11/2020)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 10 năm 2020   (06/11/2020)
 • Kết luận của đồng chí Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc ngày 15/10/2020   (27/10/2020)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại phiên họp UBND tỉnh tháng 9/2020   (13/10/2020)
 • Kết luận của Phó Trưởng ban TT BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Tống Thanh Hải tại cuộc họp giao BCĐ   (01/09/2020)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 8 năm 2020   (01/09/2020)
 • Kết luận của Phó CT Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải tại Hội nghị trực tuyến BCĐ xây dựng CP điệ   (25/08/2020)
 • Kết luận của Trưởng ban chỉ đạo tại giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19   (07/08/2020)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 7/2020   (05/08/2020)
 • Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh phiên họp tháng 6 năm 2020   (22/07/2020)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2020   (29/05/2020)
 • Kết luận của Đ/c Trần Tiến Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 ngày 26/3/2020   (26/03/2020)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo   (17/03/2020)
 • Kết luận của ĐC Trần Tiến Dũng tại cuộc kiểm tra DA hồ Xà Dề Phìn(Sìn Hồ)   (11/03/2020)
 • Kết luận của đ/c Trần Tiến Dũng-Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh   (10/03/2020)