Tin tức sự kiện
Thứ hai 15/8/2022
Phát động Phong trào thi đua “dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025
 
Văn phòng UBND tỉnh phát động “dân vận khéo” giai đoạn  2020-2025.  Để đợt thi đua thiết thực đạt hiệu quả, yêu cầu các phòng, ban, trung tâm căn cứ vào nhiệm vụ của đơn vị mình, bám sát nhiệm vụ chính trị, cụ thể hoá các nội dung thi đua và tuyên truyền tới tất cả công chức, viên chức, người lao động tham gia hưởng ứng phong trào thi đua.
  
Trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Văn phòng quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, triền khai và được CCVCNLĐ tham gia hưởng ứng nhiệt tình. Phong trào “Dân vận khéo” đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thực hiện phong cách dân vận của công chức, viên chức, đảng viên theo phương châm: “Gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân” góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, Văn phòng UBND tỉnh phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025 với chủ đề “Đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo và nhân rộng tấm gương dân vận khéo” với các nội dung cụ thể sau:
    
1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức về quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cương và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan của CCVCNLĐ với kết quả thực hiện công tác dân vận, phong trào yêu nước, thi đua “Dân vận khéo”.
  
2. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cơ quan, các phòng, ban, trung tâm, hướng trọng tâm vào thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân...; quan tâm, tuyên truyền, củng cố xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đảm bảo tính bền vững, sức lan tỏa của phong trào thi đua ở cơ quan, các phòng, ban, trung tâm. Xây dựng và thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân, dân hiểu, học dân và có trách nhiệm với dân” “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong đội ngũ CCVC, nhất là phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, các phòng, ban, trung tâm. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ CCVCNLĐ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
  
3. Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; hưởng ứng, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh giai đoạn 2020-2025 với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Lai Châu phát triển toàn diện nhanh và bền vững” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.
 
4. Tăng cường tuyên truyền, nhân rộng những kinh nghiệm, cách làm hay của các tấm gương “Dân vận khéo” để phổ biến, tuyên truyền, tạo sức lan tỏa trong toàn thể CBCCVC trong cơ quan.
   
Để đợt thi đua thiết thực đạt hiệu quả, yêu cầu các phòng, ban, trung tâm căn cứ vào nhiệm vụ của đơn vị mình, bám sát nhiệm vụ chính trị, cụ thể hoá các nội dung thi đua và tuyên truyền tới tất cả công chức, viên chức, người lao động tham gia hưởng ứng phong trào thi đua.
 
Ban biên tập
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Họp giao ban Văn phòng UBND tỉnh   (30/10/2020)
 • Sôi nổi, hấp dẫn Hội thao Khối Tham mưu – Tổng hợp   (12/10/2020)
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi   (30/09/2020)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021   (29/09/2020)
 • Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP   (28/09/2020)
 • Nâng ngạch công chức sẽ được thực hiện thông qua 02 hình thức là thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch   (17/09/2020)
 • Trung tâm Phục vụ Hành chính công: Kết quả sau một năm đi vào hoạt động   (14/09/2020)
 • CÔNG ĐIỆN tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh   (13/09/2020)
 • Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CCQ và DN tỉnh   (09/09/2020)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới   (27/08/2020)
 • Triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh làm việc với tỉnh Lai Châu   (25/08/2020)
 • Lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh   (24/08/2020)
 • Đẩy mạnh cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng, chống Covid-19   (14/08/2020)
 • Tổ chức Lễ Quốc tang đồng chí Thượng Tướng Lê Khả Phiêu   (11/08/2020)
 • Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH 2020   (07/08/2020)