Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Chủ nhật 22/5/2022
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công
 
Ngày 05/11/2020, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức công bố danh mục thủ tục hành chính của Công an tỉnh, Bảo Hiểm xã hội tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Trung tâm) và báo cáo tình hình sau 01 năm hoạt động của Trung tâm. Dự buổi công bố có đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Công an tỉnh, Bảo Hiểm xã hội tỉnh, các sở, ngành có thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Lãnh đạo Công ty VNPT Lai Châu, Bưu điện tỉnh và công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công sau một năm đi vào hoạt động và quá trình thực hiện đưa thủ tục hành chính của Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh vào thực hiện tại Trung tâm, Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
 
1. Biểu dương kết quả thực hiện sau một năm đi vào hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, có được kết quả đó là sự cố gắng nỗ lực, quyết tâm cải cách hành chính (CCHC) của các Sở, ngành và Trung tâm. Biểu dương Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội đưa thủ tục hành chính ra thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại trung tâm thể hiện sự quyết tâm, chung tay để CCHC, hướng tới nền hành chính phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
 
2. Các nhiệm vụ giao Thủ trưởng các sở, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan:
 
Tiếp tục thực hiện quán triệt nghiêm túc tinh thần, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm. Quan tâm công tác đào tạo, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết TTHC đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp tại Trung tâm có kết quả công tác tốt.
 
Tăng cường việc phân cấp, ủy quyền cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện giải quyết TTHC tại Trung tâm. Mỗi cơ quan, phải rà soát các thủ tục, đảm bảo tăng số lượng TTHC thực hiện theo nguyên tắc 5 tại chỗ “Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả”.
 
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết TTHC, tăng tỷ lệ, số lượng TTHC thực hiện dịch vụ công ở mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện tin nhắn SMS Brandname trong tư vấn hỗ trợ, theo dõi quy trình giải quyết thủ tục hành chính.
 
 Rà soát lại các dịch vụ công thực hiện mức độ 3, mức độ 4, đảm bảo rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu; có kế hoạch thực hiện để tuyên truyền, lan tỏa, hướng dẫn người dân tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để người dân thực hiện tốt các dịch vụ công ở mức độ 3, mức độ 4.
 
 Xây dựng đề xuất các giải pháp để thực hiện cải cách hành chính tại các huyện, lựa chọn mô hình Trung tâm hành chính công cấp huyện hoặc kiện toàn, lựa chọn hình thức cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
 
 Các cơ quan ngành dọc như Thuế, Công an, Bảo hiểm xã hội, Hải quan, Kho bạc tiến hành rà soát, tiếp tục đưa các thủ tục khác ra thực hiện tại Trung tâm để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp; phối hợp tốt với các đơn vị để thực hiện liên thông thủ tục, cắt giảm đầu mối, đảm bảo thực hiện tất cả thủ tục hành chính tại Trung tâm.
 
 Hàng năm, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, có chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu, quyết tâm cải cách hành chính gửi Trung tâm và báo cáo UBND tỉnh phê duyệt.
 
3. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND các huyện, thành phố:
 
Đề xuất các giải pháp để thực hiện cải cách hành chính tại các huyện, có thể lựa chọn mô hình Trung tâm hành chính công cấp huyện hoặc kiện toàn, lựa chọn hình thức cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
 
 Làm việc với các cơ quan ngành dọc như Thuế, Công an, Hải quan, Kho bạc,... tiến hành rà soát, tiếp tục đưa các thủ tục hành chính ra thực hiện tại Trung tâm; rà soát các đơn vị để thực hiện liên thông thủ tục, cắt giảm đầu mối.
 
 Sớm kiện toàn Giám đốc Trung tâm, rà soát lại các vị trí việc làm còn thiếu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, kịp thời tham mưu bố trí bổ sung biên chế.
 
4. Giao Sở Tài chính quan tâm bố trí kinh phí cho các hoạt động CCHC đặc biệt là kinh phí đặc thù về nghiệp vụ giải quyết TTHC tại Trung tâm.
 
5. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị:
 
Tiếp tục thực hiện rà soát, cập nhật kịp thời các TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm đảm bảo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân đến giải quyết, chú trọng đưa các TTHC của Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng và các cơ quan ngành dọc như Cục thuế tỉnh, Hải quan, Kho bạc.... ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC, nâng cao các chỉ số CCHC của tỉnh.
 
 Đề nghị khen thưởng đột xuất cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhân dịp một năm đi vào hoạt động để kịp thời, động viên, khuyến khích công chức, viên chức, người lao động.
 
Ban biên tập
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 10 năm 2020   (06/11/2020)
 • Kết luận của đồng chí Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc ngày 15/10/2020   (27/10/2020)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại phiên họp UBND tỉnh tháng 9/2020   (13/10/2020)
 • Kết luận của Phó Trưởng ban TT BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Tống Thanh Hải tại cuộc họp giao BCĐ   (01/09/2020)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 8 năm 2020   (01/09/2020)
 • Kết luận của Phó CT Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải tại Hội nghị trực tuyến BCĐ xây dựng CP điệ   (25/08/2020)
 • Kết luận của Trưởng ban chỉ đạo tại giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19   (07/08/2020)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 7/2020   (05/08/2020)
 • Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh phiên họp tháng 6 năm 2020   (22/07/2020)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2020   (29/05/2020)
 • Kết luận của Đ/c Trần Tiến Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 ngày 26/3/2020   (26/03/2020)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo   (17/03/2020)
 • Kết luận của ĐC Trần Tiến Dũng tại cuộc kiểm tra DA hồ Xà Dề Phìn(Sìn Hồ)   (11/03/2020)
 • Kết luận của đ/c Trần Tiến Dũng-Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh   (10/03/2020)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh   (03/03/2020)