Văn phòng UBND tỉnh
Thứ bảy 5/12/2020
Tuyên tuyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống M
 

Ngày 30/10, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 38 - CV/ĐU về việc hướng dẫn tuyên tuyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).

Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTGĐUK ngày 28/10/2020 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).

Để giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử hình thành, phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, phát triển, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với Đảng, Nhà nước, sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, nắm bắt thời cơ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc thực hiện công tác tuyên truyền như sau: Nội dung tuyên truyền về những chặng đường lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vị trí, vai trò và đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; kết quả trong đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới gắn với tuyên truyền kết quả hoạt động và sự đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trong quá trình xây dựng hệ thống tổ chức vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động, tập hợp và phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn, trong công cuộc xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.... Tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thời gian tuyên truyền trong tháng 11/2020, tập trung tuyên truyền đậm nét từ ngày 10/11/2020 đến kết thúc hoạt động kỷ niệm (18/11/2020).

 
Ban biên tập
 print   send mail