Văn bản mới
Thứ tư 2/12/2020
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật
 
Thực hiện Công văn số 17/HĐPH-STP ngày 09/11/2020 của Sở Tư pháp về việc tăng cường tổ chức thông tin, phổ biến pháp luật về thiên tai; phòng cháy, chữa cháy rừng và các vấn đề liên quan, Công văn số 1618/STTTT-BCVTCNTT ngày 06/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, Công văn số 790/TTr-NV4 ngày 10/11/2020 của Thanh tra tỉnh về việc triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị những nội dung sau:
 
1. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, chức năng về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt, trong đó chú trọng việc phổ biến giáo dục pháp luật, vận động CCVCNLĐ tự giác tuân chủ, chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống và khắc phục hậu quả của tiên tai; phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng, chống dịch bệnh mùa đông, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.
  
Tập trung thông tin, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống lũ lụt, thiên tai; dịch bệnh; phòng cháy, chữa cháy rừng, quyền lợi của người tiêu dùng; trách nhiệm của nhà sản xuất hàng tiêu dùng, nhà phân phối sản phẩm; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức cung cấp các dịch vụ cho người dân; trách nhiệm của tổ chức và xã hội hỗ trợ người dân gặp nạn; các quy định về huy động, hỗ trợ, tài trợ; chính sách y tế, giáo dục, việc làm; việc xử lý các hành vi đầu cơ, trục lợi…
 
 Trung tâm Tin học và Công báo tăng cường đăng tải các tin, bài phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống thiên tai; phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng, chống dịch bệnh… để công chức, viên chức, người lao động kịp thời tìm hiểu, chấp hành pháp luật có hiệu quả.
 
2. Tuyên truyền, phổ biến cho công chức, viên chức, người lao động Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Trong đó, quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo bằng tin nhắn, thư điện tử và gọi điện thoại, Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/10/2020 (Có Nghị định gửi kèm).
 
3. Tuyên truyền và triển khai đến công chức, viên chức, người lao động Quyết định số 774/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.
 
Nội dung Quyết định số 744/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản đính chính số 868/TTg-NC được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh tại địa chỉ https://thanhtra.laichau.gov.vn (Mục tuyên truyền, phổ biến GDPL).
 
Ban biên tập
 print   send mail