Văn phòng UBND tỉnh
Thứ tư 2/12/2020
Tổ chức hưởng ứng, truyền thông về Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020
 
Văn phòng UBND tỉnh ban hành công văn số 2556/VPUBND ngày 03/11/2020 chỉ đạo việc tổ chức hưởng ứng, truyền thông về Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020.
  
Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị một số nội dung sau:
   
1. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật cho công chức, viên chức trong đơn vị theo Kế hoạch số 1992/KH-UBND ngày 16/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tập trung tổ chức tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật từ 02/11/2020 đến 09/11/2020.
       
2. Trung tâm Tin học và Công báo tăng cường xây dựng các chuyên mục, tin, bài tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020 trên Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; các tin, bài về hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật của cơ quan đề nghị gửi về Sở Tư pháp (qua email:
 
 
Ban biên tập
 print   send mail