Chương trình công tác năm
Chủ nhật 17/1/2021
Chương trình công tác của UBND tỉnh 2013.
 

 

TT
Danh mục
Đơn vị thẩm định trình UBND tỉnh
Đơn vị đề xuất/ xây dựng
Đơn vị phối hợp
Thời gian
Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
 
QUÝ I
 
 
 
 
 
1
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước
Sở Tài chính
Thanh tra tỉnh
Sở Tài chính
Tháng 01
NQ chuyên đề; Thông tư số: 90/2012/TTLT-BTC-TTCP
2
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm; công tác ra đề thi, tổ chức các kỳ thi phổ thông và một số kỳ thi khác tại tỉnh Lai Châu
Sở Tài chính
Sở Giáo dục và Đào tạo
Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện thị
Tháng 01
NQ chuyên đề; Thông tư số: 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT
3
Đề án phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh huyện Mường Tè đến năm 2020
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 02
Trình Thủ tướng Chính phủ
4
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Sở Y tế
Sở Y tế
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 02
NQ chuyên đề 
5
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ tiền ăn trong thời gian điều trị nội trú tại các phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã cho bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Tài chính
Sở Y tế
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 3
NQ chuyên đề
6
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn 2020
Sở Văn hóa, thể thao và du lịch
Sở Văn hóa, thể thao và du lịch
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 3
Chuyển từ năm 2012 sang 2013
7
Quy hoạch tổng thể công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn 2030
Công an tỉnh
Công an tỉnh
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 3
Chuyển từ năm 2012 sang 2013
8
Báo cáo giữa nhiệm kỳ (2,5 năm) thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 3
 
9
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ công tác quý II năm 2013 
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 3
 
10
Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2012
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 3
 
 
QUÝ II
 
 
 
 
 
11
Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản - in, phát hành báo tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến 2020
Sở Thông tin và truyền thông
Sở Thông tin và truyền thông
Các cơ quan báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh
Tháng 4
Chuyển từ năm 2012 sang 2013
12
Quy hoạch phát triển văn hóa, thông tin giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020
Sở Văn hóa, thể thao và du lịch
Sở Văn hóa, thể thao và du lịch
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 4
Chuyển từ năm 2012 sang 2013
13
Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc đặt tên đường, phố và các công trình công cộng trên địa bàn thị xã Lai Châu
Hội đồng tư vấn (Sở Văn hoá TT&DL tham mưu)
UBND thị xã Lai Châu
Các sở, ban, ngành
Tháng 4
NQ chuyên đề
14
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước của tỉnh Lai Châu
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 4
NQ chuyên đề
15
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc Quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính
Sở Tài chính
Sở Nội vụ
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 5
NQ chuyên đề
16
Báo cáo tổng kết 10 năm sau chia tách về phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh và định hướng phát triển KT-XH đến năm 2020
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 5
 
17
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
Sở Tài chính
Sở Nội vụ
Văn phòng UBND tỉnh
Tháng 5
NQ chuyên đề; Thông tư 167/2012/TT-BTC 
18
Sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban CH Đảng bộ tỉnh
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 5
 
19
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thông qua Đề án nâng cấp thị xã Lai Châu lên thành phố
Sở Nội vụ
UBND thị xã Lai Châu
Các sở, ban, ngành
Tháng 5
NQ chuyên đề
20
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 175/2010/NQ-HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015 và Nghị quyết số 193/2010/NQ-HĐND ngày 19/12/2010 về sửa đổi bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 175/2010/NQ-HĐND
Sở Tài chính
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 5
NQ chuyên đề chuyển từ năm 2012 sang 2013
21
Kế hoạch biên chế hành chính năm 2013; kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2014, sự nghiệp GD&ĐT năm học 2013-2014
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 6
 
22
Xây dựng dự toán thu - chi NSĐP năm 2014 (để bảo vệ tại Bộ Tài chính)
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 6
 
23
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư năm 2014 (để bảo vệ tại Bộ KH&ĐT)
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 6
 
24
Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2013
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 6
 
25
Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2013
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 6
 
26
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2013
VP UBND tỉnh
VP UBND tỉnh
Các Sở, ban, ngành 
Tháng 6
 
27
Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2013
Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Các cơ quan nội chính
Tháng 6
 
28
Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013
Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
Các sở, ban, ngành
Tháng 6
 
29
Báo cáo tình hình thực hiện chương trình hành động phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013
Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
Các sở, ban, ngành
Tháng 6
 
30
Báo cáo thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng năm 2013
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành
Tháng 6
 
 
QUÝ III
 
 
 
 
 
31
Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Sở Giao thông Vận tải
Sở Giao thông Vận tải
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 7
 
32
Quyết định ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 7
 
33
Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Văn hóa, thể thao và du lịch
Sở Văn hóa, thể thao và du lịch
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 7
 
34
Quy hoạch phát triển Thể dục - Thể thao tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn 2030
Sở Văn hóa, thể thao và du lịch
Sở Văn hóa, thể thao và du lịch
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 8
Chuyển từ năm 2012 sang 2013
35
Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2012
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 8
 
36
Quy định về phân cấp thẩm định, quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Thay thế Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND) 
Liên Sở: Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính - Xây dựng
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 8
 
37
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2013
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 9
 
38
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh 9 tháng năm 2013
VP UBND tỉnh
VP UBND tỉnh
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 9
 
39
Báo cáo rà soát tình hình thực hiện và dự kiến điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2013
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 9
 
 
QUÝ IV
 
 
 
 
 
40
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 10
 
41
Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2014
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Các sở, ban, ngành
Tháng 10
 
42
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2013; Tờ trình và dự thảo NQ về Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2014
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 11
 
43
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn NSNN năm 2013; Tờ trình và dự thảo NQ về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư tư nguồn NSNN năm 2014
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 11
 
44
Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2013
Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Các cơ quan nội chính
Tháng 11
 
45
Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2013; Phương hướng, nhiệm vụ 2014
Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 11
 
46
Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương năm 2013; Tờ trình và dự thảo NQ về Dự toán thu chi NSNN và phân bổ dự toán thu, chi NSĐP năm 2014
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 11
 
47
Báo cáo tình hình thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 11
 
48
Báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2013; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014
Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
TT BCĐ PCTN
Tháng 11
 
49
Báo cáo tình hình sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2013
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 11
 
50
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2013; những giải pháp chỉ đạo điều hành và chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2014
VP UBND tỉnh
VP UBND tỉnh
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 11
 

 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng