Chỉ đạo nổi bật
Thứ tư 3/3/2021
Tin tổng hợp tuần thứ 48 từ ngày 19/11 đến ngày 25/11
 
Giao các sở, ngành, UBND các huyện, thị trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá XIII, Phân công thành viên UBND tỉnh, uỷ quyền giám đốc các sở, ngành trình bầy các dự thảo của UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh; giao sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở Xây dựng, Công thương tăng cường công tác quản lý, khai thác khoáng sản gắn với công tác bảo vệ môi trường. đó là những chỉ đạo điều hành nổi bật tuần thứ  48 của UBND tỉnh.
 
Công văn: số 1529/UBND-TH và Công văn số 1539/UBND - TH giao các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu, trả lời những ý kiến nghị của cử tri.
 
Theo đó, kết quả giải quyết, văn bản trả lời Công văn số 1529 yêu cầu gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 27/11/2012, Công văn số 1539 gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 28/11/2012 theo địa chỉ Email: pthvpubnd - laichau@chinhphu.vn để tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo giải trình các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XIII.
 
Phân công các đồng chí thành viên UBND tỉnh và uỷ quyền lãnh đạo các sở, ngành trình bầy các dự thảo báo cáo, tờ trình, trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XII.
 
Theo đó, đồng Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh trình bầy các báo cáo: Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, bảo đảm Quốc phòng – An ninh năm 2012; kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, bảo đảm Quốc phòng – An ninh năm 2013. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2012, nhiệm vụ giải pháp năm 2013. Thay mặt UBND tỉnh phát động thi đua chào mừng các sự kiện chính trị của tỉnh trong các năm 2013 và 2014.
 
Đồng chí: Vương Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh trình bầy các báo cáo: Báo cáo giải quyết các kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ tư đến kỳ họp thứ năm của HĐND tỉnh; kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và việc thực hiện lời hứa đối với các chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên chất vấn kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh.
 
Uỷ quyền đồng chí: Doãn Đình Chức – Giám đốc sở Nội vụ trình bầy báo cáo tỉnh hình sử dụng biên chế hành chinh, biên chế sự nghiệp năm 2012.
 
Uỷ quyền đồng chí: Trấn Xuân Chiến - Giám đốc sở Tài chính trình bầy Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2011. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2012; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013.
 
Uỷ quyền đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư trình bầy Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dưng cơ bản năm 2012 và nhiệm vụ quản lý xây dựng cơ bản năm 2013. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 91/2007/NQ-HĐND ngày 20-7-2007 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh.
 
Uỷ quyền đồng chí: Bùi Quang Sắc - Giám đốc sở Xây dựng trình bầy Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án phân loại đô thị thị xã Lai Châu đạt tiêu chuẩn đô thị loại III.
 
Uỷ quyền đồng chí: Hà Văn Um – Phó giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bầy Dự thảo Nghị quyết về chính sách chuyển đổi đất và hỗ trợ đầu tư phát triển cao su đại điền trên địa bàn tỉnh.
 
Thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với công tác bảo vệ môi trường.
 
Công văn số 1527/UBND-TN Giao sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nghiêm công tác cấp phép hoạt động khoáng sản; nâng cao chất lượng lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án cải tạo, phục hồi môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; thực hiện nghiêm việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án khai thác khoáng sản. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường; phối hợp với UBND các huyện, các sở, ngành ngăn chặn có hiệu quả tình trạng khai thác khoáng sản trái phép và xuất khẩu lậu khoáng sản.
 
Tiến hành khoanh định: Khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khu vực đấu giá, khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh những quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 17/12/2008 của UBND tỉnh.
 
Giao các sở: Công thương, Xây dựng phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các Quyết định số 66/QĐ-UBND  ngày 20/01/2009, Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 25/6/2009 của UBND tỉnh.
 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tin tổng hợp tuần thứ 47 từ ngày 12/11 đến ngày 18/11   (28/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 46 từ ngày 05/11 đến ngày 11/11   (20/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 45 từ ngày 29/10 đến ngày 04/11   (06/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 44 từ ngày 22/10 đến ngày 28/10.   (05/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 43 từ ngày 15/10 đến ngày 21/10   (01/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 42 từ ngày 08/10 đến ngày 14/10   (17/10/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 41 từ ngày 01/10 đến ngày 07/10   (09/10/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 40 từ ngày 24/9 đến ngày 30/9   (09/10/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 39 từ ngày 17/9 đến ngày 23/9.   (24/09/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 37 từ ngày 03/9 đến ngày 09/9.   (12/09/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 36 từ ngày 27/8 đến ngày 02/9   (05/09/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 32 từ ngày 30/7 đến ngày 03/8.   (08/08/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 31 từ ngày 23/7 đến ngày 29/7.   (30/07/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 23 từ ngày 28/5 đến ngày 03/6/2012   (05/06/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 22 từ ngày 21 đến ngày 27/5   (28/05/2012)