Chỉ đạo nổi bật
Thứ tư 3/3/2021
Tin tổng hợp tuần thứ 47 từ ngày 12/11 đến ngày 18/11
 
Quy định thời hạn nộp, xét duyệt, thẩm định Báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán và ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Hướng dẫn điều chuyển kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2012 là những hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật trong tuần thứ 47 của UBND tỉnh.
 
Tại Quyết định số 1440 ngày 21/11 quy định thời han nộp, xét duyệt, thẩm định báo cáo của các đơn vị đự toán.
 
Quy định thời gian nộp Báo cáo quyết toán năm.
 
Theo đó, đối với đơn vị dự toán thuộc ngân sách huyện, thị xã gửi Báo cáo quyết toán về Phòng Tài chính – Kế hoạch trước ngày 05 tháng 3 năm sau. Đơn vị dự toán thuộc ngân sách tỉnh gửi Báo cáo quyết toán về Sở Tài chính trước ngày 05 tháng 4 năm sau đối với đơn vị không có đơn vị dự toán trực thuộc và trước ngày 15 tháng 4 năm sau đối với đơn vị có đơn vị dự toán trực thuộc.
 
Đối với các cơ quan tài chính các cấp: Ban Tài chính phường, xã, thị trấn lập Báo cáo quyết toán năm gửi về Phòng Tài chính – Kế hoạch và UBND phường, xã, thị trấn trước ngày 28 tháng 2 năm sau. Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, tổng hợp lập Báo cáo quyết toán năm gửi về Sở Tài chính và UBND huyện, thị xã trước ngày 30 tháng 4 năm sau. Sở Tài chính xét duyệt, thẩm định, tổng hợp Báo cáo quyết toán năm trình UBND tỉnh để xem xét báo cáo Bộ Tài chính và trình HĐND tỉnh trước ngày 01 tháng 10 năm sau.
 
Thời gian xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán năm.
 
Đối với đơn vị dự toán: Đơn vị dự toán cấp trên có trách nhiệm xét duyệt quyết toán và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán cho đơn vị dự toán cấp dưới trong phạm vi 20 ngày kế từ ngày nhận Báo cáo quyết toán của đơn vị dự toán cấp dưới. Phòng Tài chính – Kế hoạch, Sở Tài chính có trách nhiệm xét duyệt, thẩm định quyết toán năm đối với đơn vị dự toán cùng cấp và thông báo kết quả xét duyệt, thẩm định quyết toán cho đơn vị trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày nhận Báo cáo quyết toán của đơn vị.
 
Đối với các cơ quan tài chính các cấp: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định Báo cáo quyết toán năm về thu, chi ngân sách của ngân sách cấp dưới trực thuộc và thông báo kết quả thẩm định quyết toán cho đơn vị trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày nhận Báo cáo quyết toán của đơn vị và Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi NSĐP năm của HĐND cấp dưới.
 
Hướng dẫn thực hiện giải ngân vốn kế hoạch năm 2012.
 
Để đảm bảo thực hiện giải ngân vốn kế hoạch năm 2012 theo đúng hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương. UBND tỉnh có Công văn số  1493 hướng dẫn điều chuyển kế hoạch vốn Ngân sách Nhà nước và Trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, các chủ đầu tư tổ chức rà soát tình hình thực hiện các dự án và dự kiến điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn năm 2012 đối với các nguồn vốn sử dụng Ngân sách nhà nước, vốn Trái phiếu Chính phủ.
 
Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn Ngân sách nhà nước: Chỉ điều chỉnh vốn giữa danh mục các dự án trong nội bộ của nguồn vốn đã giao, mức vốn điều chuyển từng dự án không vượt quá mức vốn ngân sách Trung ương bố trí và kế hoạch vốn UBND tỉnh giao.
 
Đối với nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ:
 
Chỉ điều chỉnh vốn trong nội bộ các ngành, lĩnh vực cho các dự án thuộc kế hoạch vốn UBND tỉnh giao, mức vốn điều chỉnh từng dự án không vượt quá mức vốn kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015; không thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn các dự án đã ứng trước kế hoạch năm 2013.
 
Yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, các chủ đầu tư tổng hợp phương án điều chỉnh gửi báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh, sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính trước ngày 19/11/2012.
 
Giao sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với sở Tài chính tổng hợp và tham mưu phương án điều chỉnh kế hoạch vốn báo cáo UBND tinh trước ngày 21/11/2011.
 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tin tổng hợp tuần thứ 46 từ ngày 05/11 đến ngày 11/11   (20/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 45 từ ngày 29/10 đến ngày 04/11   (06/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 44 từ ngày 22/10 đến ngày 28/10.   (05/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 43 từ ngày 15/10 đến ngày 21/10   (01/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 42 từ ngày 08/10 đến ngày 14/10   (17/10/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 41 từ ngày 01/10 đến ngày 07/10   (09/10/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 40 từ ngày 24/9 đến ngày 30/9   (09/10/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 39 từ ngày 17/9 đến ngày 23/9.   (24/09/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 37 từ ngày 03/9 đến ngày 09/9.   (12/09/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 36 từ ngày 27/8 đến ngày 02/9   (05/09/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 32 từ ngày 30/7 đến ngày 03/8.   (08/08/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 31 từ ngày 23/7 đến ngày 29/7.   (30/07/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 23 từ ngày 28/5 đến ngày 03/6/2012   (05/06/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 22 từ ngày 21 đến ngày 27/5   (28/05/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 21 từ ngày 14/5 đến 20/5/2012   (21/05/2012)