Văn bản mới
Thứ tư 26/9/2018
Lai Châu: Triển khai cung cấp thông tin phục vụ nhiệm vụ triển khai xây dựng Đề án.
 
Thực hiện Công văn số 3703/BNV-VP ngày 10/10/2012 của Bộ Nội vụ về việc đề nghị cung cấp thông tin xây dựng Đề án; để đảm bảo số liệu chính xác, cung cấp kịp thời cho Bộ Nội vụ phục vụ công tác triển khai xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính từ Trung ương đến địa phương”. Ngày 16/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1306/UBND-TM về việc cung cấp thông tin phục vụ nhiệm vụ triển khai xây dựng Đề án.
 
Theo đó, Công văn yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá thực trạng hoạt động lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã trong giai đoạn vừa qua và đề xuất một số vấn đề trọng tâm, cấp bách cần giải quyết trong giai đoạn tới.
  
Sở Tư pháp đánh giá thực trạng hoạt động ban hành thể chế thuộc thẩm quyền của địa phương trong giai đoạn vừa qua và đề xuất một  số vấn đề trọng tâm, cấp bách cần giải quyết trong giai đoạn tới.
     
Thanh tra tỉnh đánh giá thực trạng hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ của các cơ quan hành chính từ cấp tỉnh đến cơ sở trong giai đoạn vừa qua và đề xuất một số vấn đề trọng tâm, cấp bách cần giải quyết trong giai đoạn tới.
   
Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (kể cả Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh) đánh giá thực trạng việc lập quy hoạch, kế hoạch; triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong ngành, trong cơ quan giai đoạn vừa qua và đề xuất một số vấn đề trọng tâm, cấp bách cần giải quyết trong giai đoạn tới.
 
UBND các huyện, thị xã đánh giá thực trạng việc lập quy hoạch, kế hoạch; triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm tại địa phương giai đoạn vừa qua và đề xuất một số vấn đề trọng tâm, cấp bách cần giải quyết trong giai đoạn tới.
  
Các sở, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm hoàn thành việc cung cấp thông tin bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ trước ngày 22/10/2012.
  
Giao Sở Nội vụ, trên cơ sở nội dung thông tin do các sở, ngành, UBND các huyện, thị cung cấp, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ trước ngày 24/10/2012.
 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Bãi bỏ QĐ số 23/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng pháp luật   (12/10/2012)
 • Đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.   (10/10/2012)
 • Giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước trên địa bàn tỉnh.   (04/10/2012)
 • Thành lập ban chỉ đạo chương trình quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường giai đoạn 2012 -2015   (01/10/2012)
 • Mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản   (27/09/2012)
 • Lai Châu triển khai dự án Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS).   (24/09/2012)
 • UBND tỉnh Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách những tháng cuối năm 2012   (19/09/2012)
 • Lai Châu: Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn   (17/09/2012)
 • Công bố quy hoạch mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu đến 2020   (11/09/2012)
 • Lai Châu: Quy định mức thù lao đối với người gIữ chức danh lãnh đạo trong các hội đặc thù   (07/09/2012)
 • Lai Châu: Phê duyệt phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính năm 2012   (04/09/2012)
 • Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới trên địa bàn tỉnh   (04/09/2012)
 • Tăng cường các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm thế giới sạch hơn năm 2012.   (31/08/2012)
 • Giao các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã xây dựng chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2013   (30/08/2012)
 • Điều chỉnh một số chỉ tiêu quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2012.   (23/08/2012)