Cơ cấu tổ chức
Thứ năm 28/1/2021
Cơ cấu tổ chức Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2012-2015
 
I. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở gồm 7 đồng chí:
 
1. Đ/c Lê Thanh Hải - Chủ tịch CĐCS;
2. Đ/c Đặng Thị Diệu Thuý – Phó Chủ tịch CĐCS;
3. Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Uỷ viên Ban chấp hành CĐCS. Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra CĐCS;
4. Đ/c Nguyễn Sỹ Cảnh - Uỷ viên Ban chấp hành CĐCS.;
5. Đ/c Nguyễn Thị Luyến - Uỷ viên BCH CĐCS;
6. Đ/c Trần Hùng Cường - Ủy viên BCH CĐCS. 
7. Đ/c Hoàng Thị Liệu- Ủy viên BCH CĐCS;
 
II. Tổ chức Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh.
 
Tổ công đoàn : Gồm 05 tổ
     
                     1. Tổ Công đoàn Tổng hợp – NC – VX;
                     2. Tổ Công đoàn KTN – TĐC;
                     3. Tổ Công đoàn Hành chính – Tổ chức;
                     4. Tổ Công đoàn Quản trị - Tài vụ;
                     5. Tổ Công đoàn Tin học-Công báo.
 
Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn : 03 đ/c
 
                      1. Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Uỷ viên BCH - Chủ nhiệm UBKT
                      2. Đ/c Nguyễn Văn Hải - Uỷ viên UBKT
                      3. Đ/c Trần Việt Tiến - Uỷ viên UBKT.
 
Ban Nữ công CĐCS : 03 đ/c
 
                      1. Đ/c Đặng Thị Diệu Thúy - Trưởng ban
                      2. Đ/c Nguyễn Thị Luyến – Phó trưởng ban
                      3. Đ/c Hoàng Thị Liệu – Phó trưởng ban.
 
III. Phân công nhiệm vụ các đ/c trong BCH.
 
1. Đ/c Lê Thanh Hải - Chủ tịch CĐCS.
 
- Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy cơ quan, Công đoàn cấp trên về mọi hoạt động của CĐCS.
- Trực tiếp triển khai các công việc của CĐCS tới các  đ/c trong BCH và các Tổ Công đoàn.
- Phụ trách công tác tổ chức, công tác TĐKT của Công đoàn.
- Duyệt thu, chi các hoạt động công đoàn.
 
2. Đ/c Đặng Thị Diệu Thuý – Phó Chủ tịch CĐCS.
 
- Thực hiện chế độ báo cáo với Công đoàn cấp trên.
- Theo dõi thu, chi và quản lý kinh phí công đoàn.
- Làm Trưởng Ban nữ công.  
- Tổ trưởng Tổ Công đoàn Hành chính - Tổ chức.
 
3. Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Uỷ viên Ban chấp hành CĐCS.
 
- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra CĐCS.
- Tổ trưởng Tổ công đoàn TH – NC - VX.
 
4. Đ/c Nguyễn Sỹ Cảnh - Uỷ viên Ban chấp hành CĐCS.
- Tổ trưởng Tổ công đoàn KTN – TĐC.
 
5. Đ/c Nguyễn Thị Luyến - Uỷ viên BCH CĐCS
 
- Tổ trưởng Tổ công đoàn Quản trị - Tài vụ;
- Phó trưởng Ban Nữ công CĐCS;
- Lập dự toán, báo cáo quyết toán thu, chi kinh phí công đoàn với Công đoàn cấp trên.
 
6. Đ/c Trần Hùng Cường - Ủy viên BCH CĐCS
 
- Phụ trách công tác phong trào Văn hóa – Văn nghệ, Thể dục - Thể thao.
7. Đ/c Hoàng Thị Liệu- Ủy viên BCH CĐCS
 
- Lập và quản lý sổ ghi Biên bản của CĐCS theo nhiệm kỳ; Ghi chép tổng hợp các cuộc họp, hội nghị BCH và Công đoàn cơ sở.
- Phó trưởng Ban Nữ công CĐCS.
 
 
* Ngoài các nhiệm vụ trên, Tổ trưởng các Tổ Công đoàn có trách nhiệm định kỳ Quí, 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả hoạt động công đoàn, bình xét xếp loại đoàn viên (theo mức A, B, C ...) gửi về BCH Công đoàn cơ sở để tổng hợp báo cáo Đảng ủy Văn phòng và Công đoàn cấp trên.
 
IV. Các Tổ Công đoàn cụ thể như sau :
 
1. Tổ Công đoàn Kinh tế ngành - Tái định cư : 11 đ/c
 
- Tổ trưởng : Đ/c Nguyễn Sỹ Cảnh
- Các tổ viên gồm :

1. Đ/c Vương Văn Thành
2. Đ/c Nguyễn Chương
3. Đ/c Lê Trọng Quảng
4. Đ/c Nguyễn Ngọc Vinh
5. Đ/c Trần Cao Sơn
 
6. Đ/c Nguyễn Thành Đồng
7. Đ/c Phạm Hồng Trường
8. Đ/c Trần Châu Ngọc
9. Đ/c Đỗ Xuân Đức
10. Hoàng Minh Hải

2. Tổ Công đoàn Tổng hợp - Nội chính - Văn xã : 14 đ/c
 
- Tổ trưởng : Đ/c Nguyễn Văn Dũng
- Các tổ viên gồm :

1. Đ/c Nguyễn Khắc Chử
2. Đ/c Lê Xuân Phùng
3. Đ/c Lê Anh Nguyên
4. Đ/c Lê Thanh Hải
5. Đ/c Phạm Đăng Khoa
6. Đ/c Kiều Hải Nam
 
7. Đ/c Đặng Văn Mạnh
8. Đ/c Nguyễn Tiến Thịnh
9. Đ/c Dương Đình Mai
10. Đ/c Dương Thị Hải Duyên
11. Đ/c Bùi Thị Thu Hương
12. Đ/c Hà Tiến Dũng
13. Đ/c Đỗ Thị Ngà

3. Tổ Công đoàn Hành chính - Tổ chức : 11 đ/c
 
- Tổ trưởng : Đ/c Đặng Thị Diệu Thúy
- Các tổ viên gồm :

1. Đ/c Trương Thị Thu Hằng
2. Đ/c Nguyễn Văn Hải
3. Đ/c Nguyễn Thanh Hương
4. Đ/c Chui Thị Ngươi
5. Đ/c Đỗ Thành Chung
 
6. Đ/c Hoàng Thị Liệu
7. Đ/c Bùi Thị Trang
8. Đ/c Nguyễn Thị Vinh
9. Đ/c Hoàng Thị Thùy Duyên
10, Đ/c Trần Thu Trang

4. Tổ Công đoàn Quản trị - Tài vụ : 15 đ/c
 
- Tổ trưởng : Đ/c Nguyễn Thị Luyến
- Các tổ viên :

1. Đ/c Đèo Văn Dinh
2. Đ/c Bùi Hữu Nông
3. Đ/c Nguyễn Thanh Giang
4. Đ/c Phạm Thị Hồng Hà
5. Đ/c Nguyễn Hoài Thương
6. Đ/c Trần Mạnh Hùng
7. Đ/c Nguyễn Thành Phương
 
8. Đ/c Võ Trần Châu
9. Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn
10. Đ/c Nguyễn Văn Hưng
11. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn
12. Hoàng Thị Thơ
13. Nguyễn Thị Bình
14. Đ/c Hán Quốc Tuấn

5. Tổ Công đoàn Tin học-Công báo: 05 đ/c
 
- Tổ trưởng : Đ/c Trần Hùng Cường
- Các tổ viên :

1. Đ/c Trần Huy Dương
2. Đ/c Trần Việt Tiến
3. Đ/c Phạm Thu Hoài
4. Đ/c Nguyễn Minh Tiến
 
 

 
Trang TTĐT Văn Phòng
 print   send mail
Các tin đã đăng