Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đương nhiệm
Thứ tư 2/12/2020
Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vũ Huy Hòa
 
  
 
  
Phụ trách chung Văn phòng UBND tỉnh (Văn phòng): Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND), Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về mọi hoạt động tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 
Theo dõi, tham mưu đối với các lĩnh vực: Cải cách hành chính; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công; chủ trương đầu tư; các chương trình, dự án đầu tư, mua sắm công; giao thông; công nghiệp; xây dựng và đô thị; giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; khoa học và công nghệ; y tế, dân số; thông tin và truyền thông và những nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao;
 
Phụ trách công tác tổ chức bộ máy cán bộ, khen thưởng, kỷ luật, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Văn phòng;
 
Phân loại và xử lý văn bản đến; ký các văn bản của cơ quan Văn phòng thuộc lĩnh vực phân công; thẩm định, ký trình thường trực UBND tỉnh các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi; ký trình thường trực UBND tỉnh theo lĩnh vực theo dõi, kế hoạch làm việc, chương trình công tác, giấy mời họp; chủ trương đầu tư, chương trình dự án, mua sắm công.
 
Giúp Chủ tịch giữ mối liên hệ giữa UBND tỉnh với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố, Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban xây dựng Đảng tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh;
 
 Theo dõi Tổ giúp việc Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh;
 
Trực tiếp phụ trách: Phòng Văn xã; Phòng Hành chính Tổ chức; Phòng Kiểm soát TTHC; Trung tâm Tin học Công báo; là chủ tài khoản thứ nhất của cơ quan Văn phòng;
 
Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
(Quyết định 1539/QĐ-VPUBND, ngày 28/10/2020)
 
Ban biên tập
 print   send mail