Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Chủ nhật 22/5/2022
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại phiên họp UBND tỉnh tháng 9/2020
 
Văn phòng UBND tỉnh Ban hành Thông báo  Kết luận của Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thu’ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2020.
  
Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành báo cáo nội dung tại phiên họp và ý kiến tham gia của các đại biếu, Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
  
Tình hình kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 cuối năm 2020.
  
Chín tháng đầu năm 2020, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, tranh chấp thương mại giữa các nước lớn, thời tiết diễn biến phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã tác động nghiêm trọng, chưa từng có đến toàn bộ tình hình kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Lai Châu nói riêng; các báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 9 tháng đầu năm đã nêu được nguyên nhân, kết quả đạt được, các cơ quan chủ trì tiếp thu các ý kiến tham gia, điều chỉnh báo cáo cho phù hợp với thực tế tỉnh, thể hiện được bối cảnh khó khăn, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, sâu sắc của Tỉnh uỷ, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự cố gắng trong điều hành của ủy ban nhân dân tỉnh cùng các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lóp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đạt được một số kết quả như:
 
-    Tình hình sản xuất nông nghiệp bám sát thời vụ, cơ bản đạt kế hoạch đề ra; một sổ chỉ tiêu vượt kế hoạch như: trồng chè vưọt 26,7% kế hoạch, trồng rừng vuợt 8,5% kế hoạch, tỷ lệ che phủ rừng đạt và vượt 0,3% kế hoạch; chủ động phòng chống thiên tai, dự báo sát, thông tin kịp thời diễn biến tình hình.
 
-   Giá trị xuất nhập khẩu vượt 4,8% ké hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước; đưa 06 công trình thủy điện đi vào hoạt động.
 
 
-    Tỷ lệ giải ngân cao hơn cùng kỳ năm trước, thuộc nhóm các tỉnh giải ngân cao của cả nước, đạt 61% tổng kế hoạch vốn được giao. Một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt khá như: Ban QLDA đầu xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đạt 81,2%; huyện Than Uyên đạt 77,3%; huyện Tam Đường đạt 73,9%.
 
-    Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng: Chất lượng giáo dục được đảm bảo, tống kết năm học tỷ lệ học sinh khá, giỏi ở các cấp học đều tăng so với năm học trước; hoàn thành kỳ thì tốt nghiệp, khai giảng năm học mới đúng thời gian, an toàn; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với người nghèo, kịp thời hỗ trợ người lao động, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
 
Tuy nhiên, ngoài các kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: các biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chưa được triển khai đầy đủ, chưa được thực hiện quyết liệt; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án còn nhiều vấn đề (cả trong và ngoài khu vực vốn nhà nước); giá trị xuất khẩu hàng địa phương giảm so với cùng kỳ; vẩn đề đạo lạ còn phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ; tiến độ các dự án lớn ngoài ngân sách triển khai còn lúng túng; chất lượng một sổ đề án, báo cáo chưa cao; kinh phí bố trí thực hiện chính sách liên kết chưa giải ngân được; khởi nghiệp còn hạn chế; công tác phối họp có lúc vẫn còn chưa được thông suốt.
 
Dự báo trong 3 tháng cuổi năm còn nhiều thách thức, khó khăn, tình hình thiên tai, dịch bệnh, biến đối khí hậu có diễn biến phức tạp; dịch bệnh có nguy cơ trở lại bất cứ lúc nào nên vẫn phải duy trì các biện pháp phòng chống dịch; nguồn lực cho đầu phát triển ngày càng khó khăn. Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đòi hỏi quyết tâm cao nhất của các cẩp ủy đảng, chính quyền, từng cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người dân, doanh nghiệp trong toàn tỉnh. Trong 3 tháng cuối năm, các cấp, các ngành tập trung triển khai các nhiệm vụ chủ yếu, nhiệm vụ cụ thể như sau:
 
1. Các cấp, các ngành bám sát chương trình, kế hoạch, các chỉ đạo của Tỉnh ủy, tập trung chuẩn bị tổt nhất các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
2. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát, kiểm tra tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, không để bị động trong triển khai thực hiện kế hoạch. Giao Sở Kể hoạch và Đầu đôn đổc bằng văn bản, chủ động rà soát các chỉ tiêu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.
 
3. Các sở, ngành tập trung xây dựng các nội dung trình Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ; Giao Sở Tư pháp chủ động tham mưu, đề xuất phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới.
 
4.   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và xây dựng Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025; xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tập trung triển khai xây dựng Quy hoạch tinh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh rà soát Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, đảm bảo chất lượng và tiến độ báo cáo LJBND tinh theo yêu cầu. Rà soát các nguồn vốn còn lại để phân bổ trước ngày 10/10/2020.
 
5.    Giao Sở Nông nghiệp và PTNT:
 
-    Tập trung chỉ đạo các địa phương thu hoạch lúa mùa, chi đạo sản xuất vụ thu, đông đảm bảo tiến độ. Chỉ đạo quyết liệt và kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi để có biện pháp phòng, chống kịp thời; triển khai phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, tái đàn ở nơi đảm bảo điều kiện.
 
-    Bảo cáo, làm việc với Bộ Nông nghiệp và PTNT về kết quả rà soát 3 loại rừng để tham mưu UBND tỉnh triển khai các bước tiếp theo trong tháng 10 năm 2020.
 
-    Kiểm tra, rà soát tình hình trồng mới, chấm dứt trồng mới một số loại cây theo kiến nghị của các huyện, báo cáo UBND trước ngày 15/10/2020.
 
-    Phổi hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh thực hiện các dự án liên kết trong sản xuất nông nghiệp, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 20/10/2020.
 
6.   Các sở, ban, ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh tại Văn bản sổ 1505/UBND-KTN ngày 28/7/2020 cúa ủy ban nhân dân tỉnh.
 
7.   Sở Khoa học và Công nghệ tố chửc rà soát, xây dựng danh mục các nhiệm vụ KH&CN thực hiện mới từ năm 2021; xây dựng Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đối mới sáng tạo tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020 - 2025”.
 
8.   Sở Công Thương, Cục quản lý thị trường tăng cưòng công tác quản lý thị trưòng, kiềm soát tất cả các mặt hàng thiết yểu, đấu tranh chống hàng giả vả gian lận thương mại, không để hàng lậu trên địa bàn.
 
9.    về giải ngân vốn đầu tư công và thu, chi ngân sách
 
-   Các chủ đầu tư, Ban QLDA tập trung rà soát, theo dõi tiến độ từng dự án, nhất là các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải ngân; khấn trương hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục thanh toán; khẩn trương quyết toán, bàn giao các dự án hoàn thành để sớm đưa vào sử dụng.
 
-   Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện quyết liệt các giải pháp chổng thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế theo Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 12/8/2020 cúa Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế trên đại bàn tĩnh Lai Châu, các biện pháp mà pháp luật cho phép, nhất là các doanh nghiệp nợ đọng nhiều năm.
 
10.   Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiếm tra, rà soát các mục tiêu giáo dục năm học 2020 - 2021 theo Chi thị năm học của UBND tỉnh. Thực hiện kiểm tra kểt quả phố cập giáo dục, kiếm tra trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020, việc thực hiện các chính sách đã ban hành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2020.
 
11.   Sở Y tế duy trì và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; chú động phòng chống dịch bệnh, đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác dự phòng và điều trị; tiếp tục giám sát chặt chẽ, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cấp xã.
 
12.   Sở Lao động Thương binh và Xã hội
 
-   Kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo tại một số địa bàn có đơn thư, kiến nghị, phản ánh, đề xuất các giải pháp để hoàn thành kể hoạch năm 2020, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2020.
 
-   Đôn đổc chỉ đạo các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2020; tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện công tác đào tạo trên địa bàn tỉnh năm 2020. Xây dụng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021.
 
13.   Sở Nội vụ phối hợp Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra các hoạt động tôn giáo, đạo lạ, tham mưu giải pháp tổng thể, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10 năm 2020. Tiếp tục thực hiện đối mới, sắp xểp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cẩu lại đội ngũ công chức, viên chức theo quy định và đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch của UBND tỉnh.
 
14.   Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT chủ động, đẩy nhanh tiến độ giải quyết vướng mẳc, nhất là các dự án lớn, tạo điều kiện để nhà đầu tư sớm triển khai dự án.
 
15.   Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối họp với Công an tỉnh kiếm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, xử lý dứt điểm các tình trạng khai khác khoáng sản trái phép; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10 năm 2020.
 
16.   Tăng cường đảm bảo Quốc phòng - An ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại: Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngàn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Xây dựng biên giới hoà bình, ổn định, họp tác và phát triển. Bảo vệ vũng chắc chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, an ninh mạng, ngày lễ lớn, hội nghị trên địa bàn tỉnh, đặc biệt bảo đảm tuyệt đổi an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đẩy mạnh đối ngoại, duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kịp thời giải quyểt các vấn đề phát sinh, các sự kiện biên giới theo Hiệp định về Quy chê quản biên giới.
 
Các đề án trình tại phiên họp
 
Báo cáo tổng kết Chiến lược công tác Dân tộc đến nãm 2020; Báo cáo tổng kết Đề án phát triển kính tế - hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg giai đoạn 2011 - 2020: Ban Dân tộc tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, hoàn chỉnh báo cáo trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 9 năm 2020.
              
Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 15/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
  
Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp; bổ sung đánh giá thêm về thực trạng và hiệu quả sử dụng nguồn lực trong nông nghiệp, các đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới. Hoàn thiện Báo cáo trình UBND tỉnh để báo cáo Tỉnh ủy trong tháng 10 năm 2020.
              
Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025”.
 
Sở Y tế tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, hoàn thiện Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án giai đoạn 2016-2020 để trình Tỉnh ủy trong tháng 12 năm 2020. Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025” sẽ tiếp tục xem xét, trình cấp có thẩm quyền sau khi có ý kiến, chủ trương của Tỉnh ủy.
 
Ban biên tập
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Kết luận của Phó Trưởng ban TT BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Tống Thanh Hải tại cuộc họp giao BCĐ   (01/09/2020)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 8 năm 2020   (01/09/2020)
 • Kết luận của Phó CT Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải tại Hội nghị trực tuyến BCĐ xây dựng CP điệ   (25/08/2020)
 • Kết luận của Trưởng ban chỉ đạo tại giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19   (07/08/2020)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 7/2020   (05/08/2020)
 • Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh phiên họp tháng 6 năm 2020   (22/07/2020)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2020   (29/05/2020)
 • Kết luận của Đ/c Trần Tiến Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 ngày 26/3/2020   (26/03/2020)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo   (17/03/2020)
 • Kết luận của ĐC Trần Tiến Dũng tại cuộc kiểm tra DA hồ Xà Dề Phìn(Sìn Hồ)   (11/03/2020)
 • Kết luận của đ/c Trần Tiến Dũng-Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh   (10/03/2020)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh   (03/03/2020)
 • Kết luận của Đ/c Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh   (27/02/2020)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus nCov   (01/02/2020)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp BCĐ thực hiện các Chương trình MTQG   (31/01/2020)