Văn bản mới
Chủ nhật 22/5/2022
Quy trình xét đề nghị công nhận sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến
 
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quy trình xét đề nghị công nhận sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến.
  
Đối tượng được công nhận là sáng kiến Đối tượng được công nhận là sáng kiến gồm giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 3 Điều lệ sáng kiến ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ, được hiểu như sau: 
        
Giải pháp kỹ thuật là cách thức kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nhằm giải quyết một nhiệm vụ (một vấn đề) xác định, bao gồm:
         
Sản phẩm, dưới các dạng: vật thể (ví dụ: dụng cụ, máy móc, thiết bị, linh kiện); chất (ví dụ: vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm); vật liệu sinh học (ví dụ: chủng vi sinh, chế phẩm sinh học, gen, thực vật, động vật biến đổi gen); hoặc giống cây trồng, giống vật nuôi;
          b) Quy trình (ví dụ: quy trình công nghệ; quy trình chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; quy trình chẩn đoán, chữa bệnh cho người, động vật và thực vật...).
         
Giải pháp quản lý là cách thức tổ chức, điều hành công việc thuộc bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, trong đó có:
         
Phương pháp tổ chức công việc (ví dụ: bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị, dụng cụ, nguyên liệu, vật liệu).
         
Phương pháp điều hành, kiểm tra, giám sát công việc.
         
Giải pháp tác nghiệp bao gồm các phương pháp thực hiện các thao tác kỹ thuật, nghiệp vụ trong công việc thuộc bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, trong đó có:
         
Phương pháp thực hiện các thủ tục hành chính (ví dụ: tiếp nhận, xử lý hồ sơ, đơn thư, tài liệu);
         
Phương pháp thẩm định, giám định, tư vấn, đánh giá;
         
Phương pháp tuyên truyền, đào tạo, giảng dạy, huấn luyện;
         
Giải pháp nâng cao hiệu quả về thực hiện cơ chế, chính sách; thực hiện nhiệm vụ được giao….
        
Giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật là phương pháp, cách thức hoặc biện pháp áp dụng một giải pháp kỹ thuật đã biết vào thực tiễn.
  
 Các đối tượng không được công nhận là sáng kiến
  
Giải pháp mà việc công bố, áp dụng giải pháp đó trái với pháp luật, trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội.
  
 Giải pháp là đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm xét công nhận sáng kiến.
     
Xét công nhận sáng kiến
 
  Tiêu chí đánh giá sáng kiến:
 
Sáng kiến có tính mới và sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực, cụ thể:
- Sáng kiến được coi có tính mới là: Giải pháp của sáng kiến không trùng với nội dung của giải pháp trong đơn đăng ký sáng kiến nộp trước; giải pháp đó chưa được biết đến và chưa được mô tả trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật dưới bất kỳ hình thức nào có thể tiếp cận công khai trong cơ sở, đến mức căn cứ vào đó có thể thực hiện ngay được; sáng kiến không trùng với giải pháp của người khác đã được áp dụng hoặc áp dụng thử, hoặc đưa vào kế hoạch áp dụng, phổ biến hoặc chuẩn bị các điều kiện để áp dụng, phổ biến; Giải pháp chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc phải thực hiện.
- Giải pháp của sáng kiến được coi là có khả năng mang lại lợi ích thiết thực nếu việc áp dụng giải pháp đó mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội như: Nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao hiệu quả kỹ thuật, nâng cao điều kiện an toàn lao động, cải thiện điều kiện sống, làm việc, bảo vệ môi trường, sức khỏe con người.
  
Hồ sơ xét công nhận sáng kiến
- Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (Theo mẫu tại Phụ lục số 01).
- Các hồ sơ, tài liệu có liên quan (nếu có).
  
Việc tiếp nhận và xem xét đơn yêu cầu công nhận sáng kiến
- Phòng Hành chính – Tổ chức (Bộ phận thường trực Hội đồng Xét công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến cơ quan) tiếp nhận đơn yêu cầu, các hồ sơ, tài liệu có liên quan.
- Bộ phận thường trực tiếp nhận đơn yêu cầu công nhận sáng kiến có trách nhiệm bảo quản, lưu trữ đơn và các tài liệu kèm theo (nếu có); giữ bí mật thông tin cần được bảo mật theo yêu cầu của tác giả sáng kiến.
- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận đơn yêu cầu công nhận sáng kiến, bộ phận thường trực có trách nhiệm xem xét đơn theo quy định và thực hiện các thủ tục sau:
+ Thông báo cho tác giả sáng kiến về thiếu sót của đơn và ấn định thời hạn để tác giả sửa chữa bổ sung, gửi lại.
+ Thông báo cho tác giả sáng kiến về việc chấp nhận đơn, ghi nhận các thông tin liên quan của đơn và lưu giữ hồ sơ đơn phù hợp với quy định.
+ Thông báo cho tác giả rõ lý do nếu từ chối chấp nhận đơn.
  
Xét công nhận sáng kiến
Việc xét công nhận sáng kiến được thực hiện trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày chấp nhận đơn yêu cầu công nhận sáng kiến theo quy định hoặc từ ngày hoàn thành việc áp dụng lần đầu, nếu sáng kiến được áp dụng lần đầu sau khi đơn được chấp nhận. Hội đồng Xét công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng sáng kiến Văn phòng UBND tỉnh tổ chức đánh giá xét công nhận sáng kiến theo quy định tại Mục I, khoản 1 Mục III của Hướng dẫn này và thực hiện các thủ tục sau đây:
a) Công nhận sáng kiến và cấp Giấy chứng nhận sáng kiến cho tác giả sáng kiến/đồng tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này.
b) Từ chối công nhận sáng kiến trong trường hợp sáng kiến không đáp ứng các điều kiện quy định tại Mục I, khoản 1 Mục III và không thuộc đối tượng quy định tại Mục II của Hướng dẫn này và thông báo bằng văn bản cho tác giả sáng kiến, trong đó nêu rõ lý do từ chối.
Sáng kiến chỉ được công nhận khi có ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng có mặt bỏ phiếu đồng ý đánh giá sáng kiến đạt.
Văn phòng UBND tỉnh quyết định công nhận sáng kiến và quyết định việc công bố công khai giải pháp đã được công nhận là sáng kiến để các tập thể, cá nhân có nhu cầu sử dụng sáng kiến có thể tiếp cận được các thông tin liên quan đến sáng kiến.
  
Hủy bỏ sáng kiến đã được công nhận
Theo yêu cầu của tập thể, cá nhân, Văn phòng UBND tỉnh ra quyết định hủy bỏ việc công nhận sáng kiến và thông báo cho tác giả/đồng tác giả tạo ra sáng kiến trong các trường hợp sau đây: 
    
 Người nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến không phải là tác giả/đồng tác giả sáng kiến theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ.
 
Việc áp dụng, chuyển giao đối tượng đó xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.
  
   Xét đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến
 
Đề nghị xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến cấp cơ sở
 
Sau khi sáng kiến được cấp cơ sở công nhận, tác giả/đồng tác giả của sáng kiến đó yêu cầu công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến.
Phòng Hành chính – Tổ chức (Bộ phận thường trực của Hội đồng) tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Hội đồng Xét công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến tổ chức họp xem xét, đánh giá công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến theo quy định. Sáng kiến chỉ được công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng khi có ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng có mặt bỏ phiếu đồng ý.
Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị yêu cầu xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến (Theo mẫu tại Phụ lục số 01).
+ Quyết định công nhận sáng kiến hoặc Giấy chứng nhận sáng kiến.
  
 Đề nghị xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến cấp tỉnh, toàn quốc
  
Sau khi sáng kiến đã được công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến tại cơ sở. Nếu tác giả/đồng tác giả của sáng kiến đó có nhu cầu đề nghị xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến trên địa bàn tỉnh và toàn quốc, thì Văn phòng UBND tỉnh sẽ trình Hội đồng Xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến trên địa bàn tỉnh, toàn quốc của sáng kiến đó thông qua cơ quan thường trực là Sở Khoa học và Công nghệ.
Thành phần hồ sơ: Theo quy định của tại điểm a khoản 2 Mục II của Hướng dẫn số 591/HD-SKHCN ngày 16/7/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về quy trình xét đề nghị công nhận sáng kiến, xét phạm vị ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến, cụ thể:
 - Tờ trình đề nghị xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến của cơ sở xét công nhận sáng kiến.
- Giấy chứng nhận sáng kiến hoặc quyết định công nhận sáng kiến.
- Quyết định công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến tại cơ sở.
- Văn bản yêu cầu công nhận xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến của tác giả/đồng tác giả (Theo mẫu tại Phụ lục số 01).
- Biên bản kết luận của Hội đồng Xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến tại cơ sở.
- Báo cáo đánh giá của cơ sở xét công nhận sáng kiến về sáng kiến được công nhận.
  
Thời hạn xét công nhận sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến
 
Để đảm bảo cho việc bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có liên quan đến việc công nhận sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng; Hội đồng Xét công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến nhận đơn yêu cầu xét công nhận sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến đến hết ngày 30/10 hàng năm.
 
Ban biên tập
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • CHỈ THị Về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021   (13/09/2020)
 • Thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020   (03/09/2020)
 • Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng   (11/08/2020)
 • CÔNG ĐIỆN: Bảo đảm trật tự, ATGT trong điều kiện diễn biễn mới, phức tạp của bệnh Covid-19   (10/08/2020)
 • CÔNG ĐIỆN đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19   (19/02/2020)
 • Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh lở mồm long móng và dịch bệnh trên vật nuôi   (07/02/2020)
 • Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (05/02/2020)
 • Công điện số 05/CĐ-UBND Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020   (05/02/2020)
 • CÔNG ĐIỆN tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến của dịch bệnh do virut nCoV   (01/02/2020)
 • CHỈ THỊ Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra   (31/01/2020)
 • Chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng, chữa cháy rừng trước, trong và sau tết Nguyên   (21/01/2020)
 • Thư chúc mừng năm mới của Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ   (06/01/2020)
 • Lịch trực nghỉ Tết Dương lịch 2020 (nghỉ ngày 01/01/2020)   (31/12/2019)
 • Công điện Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh lỵ   (01/11/2019)
 • Kế hoạch dâng hương tại Nhà Văn hoá bản Lướt   (03/10/2019)