Lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường thị xã
Thứ năm 26/4/2018
Xác nhận Bản cam kết bảo vệ Môi trường
 
6. Xác nhận Bản cam kết bảo vệ Môi trường
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã Lai Châu.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, ngày nghỉ.
 + Sáng: từ 8h đến 11h.
 + Chiều: từ 14 h đến 16h.
Khi đến nộp hồ sơ, đến giao dịch phải xuất trình chứng minh thư nhân dân (hoặc Hộ chiếu). Trong trường hợp đi làm hộ phải mang thêm Chứng minh nhân dân của cả hai người (người ủy quyền và người được ủy quyền) và giấy ủy quyền của người ủy quyền đến làm hộ.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
 + Trong trường hợp hồ sơ đã đầy đủ theo yêu cầu thì viết phiếu giao nhận hồ sơ (hẹn ngày trả kết quả theo quy định).
 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tất cả các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả
- Địa điểm: Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã Lai Châu.
 - Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, ngày nghỉ.
 + Sáng: từ 8h đến 11h.
 + Chiều: từ 14 h đến 16h.
Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn và chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu). Trường hợp nhận hộ phải mang thêm Chứng minh nhân dân của cả hai người (người ủy quyền và người được ủy quyền) và giấy ủy quyền của người ủy quyền đến nhận hộ.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. 01 văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo mẫu;
2. 05 bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án được đóng thành quyển gáy cứng theo mẫu. Trường hợp dự án nằm trên địa bàn của 02 huyện trở lên, gửi thêm số lượng bản cam kết bằng số lượng huyện tăng thêm.
3. 01 bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc phương án sản xuất, kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của dự án. Trường hợp dự án nằm trên địa bàn của 02 huyện trở lên, số lượng tài liệu được tăng thêm bằng số huyện tăng thêm.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết:
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân, Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thị xã Lai Châu.
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy xác nhận.
Lệ phí:
Phí đăng ký cam kết bảo vệ môi trường: 150.000 đồng.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường (Phụ lục số 24).
Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (Phụ lục số 25).
Bìa và trang phụ bìa của bản cam kết bảo vệ môi trường (Phụ lục số 26).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Chủ dự án quy định tại điều 24 của Luật Bảo vệ môi trường phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường: bao gồm các dự án có quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhỏ hơn quy mô của các dự án thuộc Danh mục các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ban hành kèm theo Nghị định số 21/2008/NĐ-CP; và các đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Ø     Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính Phủ v/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Ø     Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính Phủ v/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Ø     Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên & Môi trường Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;
Ø     Thông tư số 60/1998/TT-BTC ngày 13/5/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu lệ phí cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường.

 

 

 Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng