Sở Nội vụ
Thứ năm 26/4/2018
Đăng ký thi đua hàng năm (Trung ương)
 
Đăng ký thi đua hàng năm (Trung ương)
Trình tự thực hiện:
Bước 1.
- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2.
- Nộp hồ sơ tại bộ phận phụ trách phòng nghiệp vụ Ban Thi đua – Khen thưởng - Sở Nội vụ. Người đến nộp hồ sơ gửi lại địa chỉ hoặc số điện thoại liên hệ.
- Tổng hợp hồ sơ đăng ký thi đua hàng năm của các Sở, ban, ngành huyện, thị trong tỉnh.
Bước 3.
- Ban Thi đua – Khen thưởng Tổng hợp Đăng ký thi đua, lập tờ trình trình UBND tỉnh thẩm định, Khen cao UBND tỉnh làm văn bản đăng ký gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Tờ trình đăng ký thi đua.
2. Biên bản đăng ký thi đua. (hoặc mẫu đăng ký thi đua)
b) Số lượng hồ sơ:     01 (bộ)
Thời hạn giải quyết:
Khen cao, từ 15/12 đến 15/3 hàng năm.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
·        Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.
·        Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ.
·        Cơ quan phối hợp : UBND các huyện, thị, Sở, ban, ngành.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản xác nhận.
Lệ phí:
Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Mẫu đăng ký thi đua tập thể, cá nhân.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/ QH11 ngày 26/11/2003;
Ø     Luật số 47/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Ø     Nghị định 121/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật Thi đua khen thưởng;
 
 
Nguyễn Minh Tiến
 print   send mail