Văn bản mới
Chủ nhật 22/5/2022
CHỈ THị Về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021
 
Ngày 11/9/2020, UBND tỉnh ban hành chỉ thị 10/CT-UBND về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021.
  
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố quán triệt thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 như sau:
  
Tiếp tục rà soát, sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo
 
Thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Kế hoạch số 389/KH-UBND() ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh, bảo đảm nguyên tắc tạo thuận lợi cho việc học tập của học sinh gắn với các điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; khắc phục tình trạng nhiều điểm trường lẻ, trường học có quy mô nhỏ, chất lượng giáo dục chưa cao để tập trung đầu tư nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục; tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở mầm non, phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh.
  
Khuyến khích phát triển hệ thống các cơ sở giáo dục ngoài công lập ở những nơi có điều kiện. Tổ chức rà soát, tăng cường kiển tra các cơ sở giáo dục mầm non độc lập, đảm bảo thực hiện đúng các quy định về tổ chức hoạt động và tiêu chuẩn đội ngũ, cơ sở vật chất tối thiểu để bảo đảm chất lượng giáo dục.
 
Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp
 
Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, đạo đức nghề nghiệp, tác phong và tư cách của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục các cấp học. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đạo đức nhà giáo, Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo, Kế hoạch số 1768/KH-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.
  
Quản lý, đánh giá đội ngũ giáo viên, CBQL giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành(), bảo đảm thực chất, gắn với thi đua, khen thưởng để tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo gắn bó với nghề; tiếp tục rà soát chuẩn nghề nghiệp giáo viên của từng bậc học theo Luật Giáo dục năm 2019; rà soát công tác quản lý biên chế, tuyển dụng giáo viên; bảo đảm số lượng và chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu thực tiễn; thực hiện tốt chế độ, chính sách cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
 
Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ, Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025”, Kế hoạch số 681/KH-BGDĐT ngày 28/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1 (2020 - 2025), Quyết định số 1350/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025”.
 
Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên, giáo dục dân tộc; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học; công tác giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên
  
Tổng kết giai đoạn I của Đề án tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học và trẻ em mầm non người dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai giai đoạn II của Đề án;
 
Quan tâm hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non. Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị cho trẻ em 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp 1; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025; quản lý chặt chẽ việc cấp phép, tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động đối với giáo dục mầm non...
 
Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa các môn học và hoạt động giáo dục lớp 2, lớp 6 và xây dựng tài liệu giáo dục địa phương theo lộ trình. Xây dựng kế hoạch thực hiện việc bảo đảm sách giáo khoa, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; bồi dưỡng, tập huấn giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 2, lớp 6....
 
Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo
 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục, thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo
   
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lý giáo dục, quản trị nhà trường; đẩy mạnh dạy học trực tuyến; phát triển kho học liệu số toàn ngành. Triển khai hiệu quả hệ thống quản lý học tập qua mạng để bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới theo phương thức bồi dưỡng thường xuyên, liên tục ngay tại nhà trường. Tiếp tục xây dựng và triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
   
Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ đối với các cơ sở giáo dục
 
Thực hiện việc công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về việc các khoản thu, chi tại các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu; tránh tình trạng dạy thêm, học thêm, thu chi không đúng quy định trong các cơ sở giáo dục.
  
Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo
 
Khuyến khích liên kết với các trung tâm ngoại ngữ có yếu tố người nước ngoài có đủ điều kiện giảng dạy Tiếng Anh theo quy định. Quản lý chặt chẽ, tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài, hoạt động tư vấn du học.
 
Tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo.
  
Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao
 
Tăng cường liên kết đào tạo với các trường đại học có uy tín nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
 
Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục; củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Trường PTDTNT tỉnh là các trường trọng điểm cấp THPT làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh.
 
Cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực, tăng cường kỹ năng ứng dụng và thực hành, chú trọng đạo đức nghề nghiệp. Tăng cường gắn kết doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp cùng tham gia xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo, thực tập và tạo cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.
   
thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, bồi dưỡng tài năng trẻ từ học sinh, sinh viên năng khiếu, học sinh giỏi, xuất sắc.
 
Một số nhóm giải pháp cơ bản
 
Tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo dục và đào tạo
 
Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo
 
Tăng cường công tác khảo thí, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
  
Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo
 
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ:   
  
Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, trên cơ sở Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nội dung Chỉ thị này xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; lưu ý các giải pháp bảo đảm chất lượng giáo dục trong bối cảnh dịch Covid-19 có thể còn diễn biến phực tạp; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   
Trong trường hợp phải thực hiện giãn cách, cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19, sẽ tổ chức dạy và học trực tuyến qua Internet và trên truyền hình với phương châm "tạm dừng đến trường, không dừng học" nhằm thực hiện mục tiêu kép là vừa chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm kế hoạch năm học.
  
Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện/thành phố; các cơ sở giáo dục căn cứ nội dung Chỉ thị và chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây kế hoạch, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học; đề xuất các giải pháp chỉ đạo, kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện.
 
Ban biên tập
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020   (03/09/2020)
 • Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng   (11/08/2020)
 • CÔNG ĐIỆN: Bảo đảm trật tự, ATGT trong điều kiện diễn biễn mới, phức tạp của bệnh Covid-19   (10/08/2020)
 • CÔNG ĐIỆN đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19   (19/02/2020)
 • Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh lở mồm long móng và dịch bệnh trên vật nuôi   (07/02/2020)
 • Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (05/02/2020)
 • Công điện số 05/CĐ-UBND Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020   (05/02/2020)
 • CÔNG ĐIỆN tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến của dịch bệnh do virut nCoV   (01/02/2020)
 • CHỈ THỊ Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra   (31/01/2020)
 • Chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng, chữa cháy rừng trước, trong và sau tết Nguyên   (21/01/2020)
 • Thư chúc mừng năm mới của Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ   (06/01/2020)
 • Lịch trực nghỉ Tết Dương lịch 2020 (nghỉ ngày 01/01/2020)   (31/12/2019)
 • Công điện Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh lỵ   (01/11/2019)
 • Kế hoạch dâng hương tại Nhà Văn hoá bản Lướt   (03/10/2019)
 • Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công.   (01/10/2019)