Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ tư 2/12/2020
Chuẩn bị nội dung Phiên họp UBND tỉnh tháng 9 và nội dung dự kiến tháng 10 năm 2020
 
Thực hiện các nội dung theo Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chủ trì, soạn thảo các nội dung trình Phiên họp tháng 9 và nội dung dự kiến tháng 10 năm 2020.
 
 Nội dung trình Phiên họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2020
  
Văn phòng UBND tỉnh
 
Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2020.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư
 
- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2020.
 
- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2020.
 
Yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công 9 tháng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 14/9/2020 (bản mềm gửi địa chỉ: sokhdt@laichau.gov.vn).
 
Sở Tài chính
 
Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2020.
 
Ban Dân tộc tỉnh
  
- Báo cáo tổng kết Chiến lược công tác Dân tộc đến năm 2020
 
- Báo cáo tổng kết Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg giai đoạn 2011 – 2020.
 
Sở Y tế
  
 Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025”.
  
Sở Nông nghiệp và PTNT
 
Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 15/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.
 
Các đơn vị được giao chuẩn bị hoàn thiện nội dung; trình thẩm định, lấy ý kiến các cơ quan có liên quan theo đúng quy định, quy trình; báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách trước khi trình ra Phiên họp. Tài liệu gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/9/2020, bản mềm gửi địa chỉ thư điện tử pthvpubnd-laichau@chinhphu.vn.
   
(ngoài các nội dung báo cáo định kỳ)
  
Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Báo cáo và dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh 5 năm giai đoạn 2016-2020; kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025.
- Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.
  
Sở Tài chính
- Báo cáo Quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019.
- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019.
- Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 quy định về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 và kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 sang năm 2021.
  
Sở Nông nghiệp và PTNT
- Quyết định Ban hành giá rừng, khung giá rừng trên địa bàn tỉnh.
- Quyết định cụ thể giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi; giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác.
  
Sở Y tế
Đề án về công tác dân số và phát triển tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025.
 
Thanh tra tỉnh
- Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
- Báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
Các đơn vị được giao chuẩn bị hoàn thiện nội dung; trình thẩm định, lấy ý kiến các cơ quan có liên quan theo đúng quy định, quy trình; báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách trước khi trình ra Phiên họp.
 
Ban biên tập
 print   send mail