Văn phòng UBND tỉnh
Thứ bảy 6/6/2020
Đẩy mạnh hưởng ứng tham gia cuộc thi viết Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2020
 

Ngày 19/5, Văn phòng UBND tỉnh Chỉ đạo đẩy mạnh hưởng ứng tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2020. (Công văn 712/VPUBND-HC)

  

Thực hiện Công văn số 06/BTC ngày 14/5/2020 của Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động những nội dung:

  

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Kế hoạch số 2162/KH-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2020, Thể lệ cuộc thi và các văn bản, tài liệu liên quan của cuộc thi tới công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan (Đã được gửi tại Công văn 122/VPUBND-HC ngày 17/2/2020 của Văn phòng UBND tỉnh).
  
 Trung tâm Tin học và Công báo tiếp tục đăng tải tin, bài, văn bản, tài liệu lên Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh để kịp thời, thuận tiện cho công chức, viên chức, người lao động nghiên cứu và tham gia hưởng ứng cuộc thi.
  
Bài dự thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu” của công chức, viên chức, người lao động gửi về Sở Tư pháp trước 17h ngày 25/6/2020.
 
Ban biên tập
 print   send mail