Tin tức sự kiện
Thứ bảy 6/6/2020
Tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đảng các cấp
 
Ngày 12/5, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn 562-CV/ĐU Yêu cầu cấp ủy các chi bộ trực thuộc tổ chức hội nghị thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
  
1. Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
  
Tập trung thảo luận, góp ý kiến:
 
* Bố cục, kết cấu của dự thảo báo cáo như vậy đã phù hợp chưa? đảm bảo tính chặt chẽ, logic, cân đối giữa các phần chưa? có cần chỉnh sửa, bổ sung hay thay đổi kết cấu như thế nào cho phù hợp?
 
* Nội dung Báo cáo chính trị:
 
- Phần thứ nhất: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
+ Trong các vấn đề dự thảo Báo cáo chính trị đánh giá, có lĩnh vực, nhiệm vụ quan trọng nào đã làm được nhưng chưa được đánh giá hoặc đánh giá chưa sâu; việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2015 2020 đã được đánh giá đầy đủ và chính xác chưa? đề nghị góp ý bổ sung hoặc sửa đổi cụ thể.
 
+ Dự thảo Báo cáo chính trị đã nêu các hạn chế, khuyết điểm, có khuyết điểm nào được cho là quan trọng cần đánh giá nhưng chưa được đề cập? đề nghị góp ý bổ sung hoặc sửa đổi cụ thể.
 
+ Ngoài các nguyên nhân cơ bản đã nêu ra trong dự thảo Báo cáo chính trị dẫn đến các hạn chế, khuyết điểm, còn nguyên nhân nào khác? đề nghị góp ý bổ sung hoặc sửa đổi cụ thể.
 
+ Các nhận định, đánh giá tổng quát và các bài học kinh nghiệm đã nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị có nội dung nào cần điều chỉnh, bổ sung? đề nghị góp ý bổ sung hoặc sửa đổi cụ thể.
 
- Phần thứ hai: Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025
 
+ Mục tiêu chung đã hợp lý và bao quát các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Văn phòng chưa, cần thêm, bớt nội dung gì?
 
+ Các mục tiêu cụ thể đã nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị đã hợp lý chưa? có cần bổ sung, điều chỉnh mục tiêu nào không? đề nghị góp ý bổ sung hoặc sửa đổi cụ thể.
 
+ Các nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị đã sát với tình hình thực tế của Đảng bộ chưa, có khả thi không? đề nghị góp ý bổ sung hoặc sửa đổi cụ thể.
 
2. Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 2025.
  
Tập trung thảo luận, góp ý kiến theo nội dung Mục II.1.1.1 của Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK ngày 05/5/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Có Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK ngày 05/5/2020 gửi kèm theo).
 
3. Góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Thực hiện theo các nội dung gợi ý thảo luận kèm theo dự thảo Văn kiện đại hội (Có các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng gửi kèm theo).

 

Tài liệu đang tải trên hệ thống Ioffice

 
Ban Biên tập
 print   send mail