Tin tức sự kiện
Thứ bảy 5/12/2020
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020
 

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 556-KH/ĐU ngày 28/4 Thực hiện  Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại Đảng bộ, cơ quan đơn vị. Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ vào sinh hoạt thường xuyên, trở thành nề nếp; góp phần thiết thực thực hiện nhiệm vụ chính trị và tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

         

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; kịp thời phát hiện, biểu dương những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát; kịp thời sơ kết, tổng kết việc thực hiện.
 
Các nội dung
      
Tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề trong sinh hoạt đảng, cơ quan
  
 Đối với các chi bộ trực thuộc
 
Học tập Chuyên đề trong sinh hoạt định kỳ hằng quý, nội dung cụ thể từng quý như sau:
 
+ Quý III: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh (Mục II và mục 2.III của Phần thứ nhất tài liệu học tập Chuyên đề năm 2020).
 
+ Quý IV: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc (Mục III của Phần thứ hai tài liệu học tập Chuyên đề năm 2020).
 
Trong quán triệt, học tập chuyên đề cần chú trọng liên hệ thực tiễn của cơ quan, đơn vị, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm; thảo luận, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện hoặc lựa chọn một mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác phù hợp với đơn vị để cùng trao đổi, thảo luận, vận dụng thực hiện.
 
Gắn thực hiện Chuyên đề với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi, Đảng bộm cơ quan, đơn vị, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và việc chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Đối với cơ quan Văn phòng và các phòng, ban, trung tâm trực thuộc
 
Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, triển khai những nội dung Chuyên đề trong sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị theo tinh thần của Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp với triển khai, thực hiện các nghị quyết Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, sử dụng đất đai, sử dụng thời gian...
 
Xây dựng kế hoạch; cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu
Cấp ủy các chi bộ trực thuộc quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức – lao động tiếp tục nghiêm túc thực hiện những nội dung cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020; đánh giá rõ việc thực hiện bản cam kết của từng cá nhân trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ và trong kiểm điểm cuối năm.
 
* Những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 của Đảng bộ:
 
1) Thường xuyên nắm bắt tâm tư, kịp thời uốn nắm, điều chỉnh suy nghĩ lệch lạc trong đội ngũ công chức, viên chức.
 
2) Kiện toàn, sắp xếp lại nhân sự; bổ sung con người vào vị trí việc làm còn thiếu với tiêu chí: Bằng cấp, trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường phù hợp với vị trí việc làm.
 
3) Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp với các sở, ngành làm tốt hơn nữa việc tham mưu, rà soát chương trình công tác UBND tỉnh.
 
4) Lãnh đạo cơ quan Văn phòng bám sát chương trình công tác của UBND tỉnh, đôn đốc các sở, ngành tham mưu các nội dung trình UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, đảm bảo chất lượng, tiến độ, tránh để sót việc, qua đó từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, giúp việc UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
 
Rà soát, bổ sung, xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 
Đảng uỷ và Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư (khoá XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý; Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Lai Châu Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Bộ Chính trị ban hành Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
 
Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn chức danh cán bộ theo phân cấp quản lý đảm bảo theo quy định của Đảng. Tăng cường theo dõi, giám sát và có giải pháp cụ thể để nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ.
 
Công tác tuyên truyền
 
Cấp ủy các chi bộ trực thuộc tiếp tục triển khai, thực hiện Kế hoạch số 192-KH/ĐU, ngày 27/02/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, đặc biệt đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Tập trung tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị; những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương “người tốt”, “việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương của Bác. Gắn với tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2020), 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2020), 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2020) và phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
 
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong các buổi sinh hoạt định kỳ, chuyên đề, kết hợp tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử.
 
Tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp mặt biểu dương, tôn vinh “người tốt”, “việc tốt”, điển hình tiên tiến và nhân rộng, phổ biến các mô hình hay, cách làm hiệu quả vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết và thi đua – khen thưởng
 
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thường xuyên đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của cấp ủy trực thuộc; việc thực hiện nội dung cam kết của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chi bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
 
Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW theo định kỳ và hướng dẫn của cấp trên; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương “người tốt”, “việc tốt”, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Ban Biên tập
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Lai Châu: Tổ chức các hoạt động dạy và học sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19   (27/04/2020)
 • Lai Châu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, ổn định đời sống, phát triển KT-XH   (23/04/2020)
 • Lịch làm việc và trực lãnh đạo, CCVC, người lao động VP UBND tỉnh từ ngày 17/4 đến ngày 22/4   (17/04/2020)
 • Lai Châu: Thực hiện Thông báo kết luận số 158/TB-VPCP của Thủ tướng về phòng, chống dịch Covid-19   (17/04/2020)
 • Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong giai đoạn phòng chống dịch Covid - 19   (08/04/2020)
 • UBND tỉnh: Chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19   (31/03/2020)
 • Thông cáo báo chí 02 Về hành trình, tiếp xúc của “bệnh nhân số 172” là con dâu “bệnh nhân số 133”   (29/03/2020)
 • Tự xác định mình F nào để bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, bảo vệ gia đình   (25/03/2020)
 • Lai Châu thành lập 2 Chốt kiểm soát liên ngành tạm thời để phòng, chống dịch bệnh Covid-19   (17/03/2020)
 • Giao nhiệm vụ tham mưu hướng dẫn khai báo sức khoẻ du lịch   (15/03/2020)
 • Vẫn tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19   (14/03/2020)
 • Đại hội Chi bộ Tổng hợp – Nội chính lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2022   (14/03/2020)
 • Đại hội Chi bộ Hành chính – Tổ chức lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2022   (12/03/2020)
 • Nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết TTHC quá hạn   (10/03/2020)
 • CHỈ THỊ Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020   (10/03/2020)