Các phòng ban chuyên môn
Thứ năm 28/1/2021
Phòng Hành chính - Tổ chức
 

Đ/c Trương Thị Thu Hằng - Phó Trưởng phòng cùng bộ phận Văn thư  thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
  
 
 
 
 
 
  
Trưởng phòng              Đặng Thị Diệu Thúy       Điện thoại: 0231.3876367. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Trưởng phòng       Trương Thị Thu Hằng       Điện thoại: 0231.3876359.
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Phó Trưởng phòng       Nguyễn Văn Hải         Điện thoại: 0231.3798944.
  
 
1. Vị trí và chức năng:
 
Phòng Hành chính - Tổ chức là đơn vị chuyên môn, thuộc Văn phòng UBND tỉnh, bộ máy giúp việc cho Chánh Văn phòng UBND tỉnh; có chức năng giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh quản lý cơ quan về công tác tổ chức cán bộ, văn thư, lưu trữ, hành chính, pháp chế, cải cách hành chính, kiểm tra giám sát và công tác bảo vệ an ninh, an toàn cơ quan.
 
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
 
Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về toàn bộ hoạt động của phòng.
 
Các Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về hoạt động của các bộ phận và lĩnh vực được phân công.
 
Các cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm thực hiện và hoàn thành các công việc chuyên môn được giao và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về nhiệm vụ mà bản thân đảm nhiệm.
 
2.1. Công tác tổ chức cán bộ
 
a. Về tổ chức bộ máy: Xây dựng, rà soát, hoàn chỉnh trình Chánh Văn phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh.
 
b. Về công tác nhân sự: tham mưu Chánh Văn phòng về:
 
- Công tác tuyển dụng, tiếp nhận, điều chuyển cán bộ;
 
- Bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương công chức, công nhận hết tập sự;
 
- Quản lý hồ sơ cán bộ công chức;
 
- Tham mưu Chánh văn phòng xây dựng qui hoạch cán bộ và phối hợp Đảng ủy triển khai công tác quy hoạch cán bộ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ;
 
- Theo dõi, hướng dẫn và giải quyết thủ tục liên quan đến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh thuộc thẩm quyền của Chánh Văn phòng; tổ chức công bố quyết định theo quy định;
 
- Triển khai công tác bổ nhiệm lại các chức danh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh;
 
c. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ:
 
- Xây dựng, tổ chức theo dõi thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 5 năm và hàng năm;
 
- Theo dõi chung việc xây dựng và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng của các đơn vị được phân công;
 
- Tham mưu chính sách và thủ tục giải quyết chế độ liên quan đến kinh phí đào tạo bồi dưỡng;
 
- Tham mưu cử cán bộ công chức tham dự các khóa đào tạo nghiệp vụ, thi nâng ngạch, chuyển ngạch.
 
 d. Theo dõi và giải quyết các chế độ, chính sách:
 
- Nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn;
 
- Thực hiện thủ tục, giải quyết chế độ nghỉ hưu;
 
- Chế độ BHXH cho cán bộ công chức Văn phòng;
 
- Chế độ, chính sách khác của cán bộ công chức theo quy định.
 
đ. Tham mưu toàn diện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Văn phòng.
 
e. Tham mưu giúp Chánh Văn phòng giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong phạm vi trách nhiệm của Chánh Văn phòng theo quy định của pháp luật.
 
2.2. Công tác Văn thư, lưu trữ.
 
a. Tổ chức tiếp nhận, chuyển văn bản, tài liệu đến UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó chủ tịch, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; theo dõi và tổng hợp kết quả xử lý văn bản của các chuyên viên và các đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh.
 
b. Quản lý và tổ chức việc phát hành các văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh theo quy định, bảo đảm các văn bản ban hành đúng về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản.
 
c. Quản lý việc sử dụng con dấu, ấn chỉ của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh.
 
d. Chủ trì, phối hợp với với Trung tâm Tin học – Công báo nghiên cứu ứng dụng tin học trong quản lý công tác văn thư, lưu trữ.   
 
đ. Quản lý, tổ chức việc cung cấp báo, tạp chí, bản tin phục vụ công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị, cá nhân thuộc Văn phòng theo quy định.
 
e. Thu thập, chỉnh lý, lập hồ sơ đưa vào bảo quản phục vụ nhu cầu khai thác sử dụng đối với tài liệu lưu trữ hiện hành của đơn vị. Tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng trong việc quản lý tài liệu lưu trữ của đơn vị theo qui định của pháp luật; Xây dựng danh mục tài liệu lưu trữ lịch sử theo qui định của cơ quan quản lý Nhà nước về công tác Văn thư, Lưu trữ.
 
2.3. Công tác Hành chính.
 
a. Tham mưu tổ chức giao ban hàng tháng của Lãnh đạo Văn phòng, các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Chánh Văn phòng với các đơn vị trực thuộc. Ban hành thông báo kết luận giao ban của Lãnh đạo Văn phòng; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện nội dung kết luận các cuộc họp do Lãnh đạo Văn phòng chủ trì.
 
b. Chủ trì xây dựng các báo cáo định kỳ, chuyên đề thuộc trách nhiệm của Chánh Văn phòng theo yêu cầu của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng theo quy định. 
  
c. Chủ trì, phối hợp với với Trung tâm Tin học – Công báo nghiên cứu ứng dụng tin học trong công tác hành chính của Văn phòng UBND tỉnh.
 
d. Quản lý và làm thủ tục cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường, nghỉ phép, đi học... cho cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng.
 
đ. Trang cấp và quản lý thẻ cán bộ công chức cơ quan, thẻ khách.
 
e. Chủ trì, phối hợp với phòng Quản trị - Tài vụ lập kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ tết, các dịp kỷ niệm trong năm; treo cờ, khẩu hiệu, trang trí cơ quan ...
 
f. Chủ trì, phối hợp với phòng Quản trị - Tài vụ thực hiện việc hiếu, hỷ, thăm ốm đau... của cán bộ, công chức cơ quan.
 
g. Chủ trì, phối hợp với phòng Quản trị - Tài vụ tham gia phục vụ lễ tang đối với cán bộ cấp cao của Tỉnh theo quy định.
 
2.4. Công tác pháp chế, cải cách hành chính.
 
a. Xây dựng, rà soát hoàn chỉnh các quy định, quy chế liên quan hoạt động điều hành của Văn phòng trình Chánh Văn phòng phê duyệt;
 
b. Tổ chức phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản của trung ương, UBND tỉnh, Văn phòng liên quan đến hoạt động của cơ quan và cán bộ cơ quan;
 
c. Đề xuất danh mục đăng ký cấp chứng nhận và theo dõi việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong việc giải quyết các công việc của Văn phòng;
 
d. Tham mưu tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan;
 
đ. Tham mưu thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan. 
        
 2.5. Công tác kiểm tra giám sát.
 
a. Phối hợp với UBKT Đảng ủy, Ban Thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát định kỳ hàng năm của cơ quan; tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo theo quy định.
 
b. Tổ chức giám sát theo thẩm quyền của Phòng;
 
c. Phúc tra kết quả chấm điểm thi đua hàng tháng của các cá nhân, đơn vị.
 
d. Tham mưu xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế cơ quan.
 
 2.6. Công tác bảo vệ an ninh, an toàn trụ sở cơ quan
 
a. Đảm bảo công tác Lễ tân hành chính theo quy định;
 
b. Tham mưu, tổ chức thực hiện và kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước của cán bộ, công chức và các đơn vị trực thuộc Văn phòng;
 
c. Xây dựng kế hoạch trực Lãnh đạo, trực ngoài giờ hành chính, các ngày lễ, tết; phối hợp trung đội tự vệ phân công trực cơ quan theo yêu cầu; Chịu trách nhiệm bảo quản, quản lý sổ trực theo quy định.
 
d. Chủ trì giao ban định kỳ hàng tháng với Đội Công an bảo vệ mục tiêu để đánh giá và triển khai nhiệm vụ bảo vệ cơ quan.
 
đ. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng giao.
 
Cơ cấu tổ chức:
 
1.1. Phòng Hành chính - Tổ chức
  
- Trưởng phòng, 01 đến 02 Phó Trưởng phòng;
 
Gồm các bộ phận:
 
- Tổ chức cán bộ; Văn thư; Lưu trữ; Hành chính, Pháp chế.
 
1.2. Biên chế: 13
 
Trang TTĐT Văn phòng
 print   send mail