Chương trình công tác năm
Chủ nhật 17/1/2021
Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2012
 

TT
Danh mục
Đơn vị thẩm định trình UBND tỉnh
Đơn vị đề xuất
Đơn vị phối hợp
Thời gian
Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
 
QUÝ I
 
 
 
 
 
1
Đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015; định hướng đến năm 2020
Bộ CHQS tỉnh
Bộ CHQS tỉnh
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 01
 
2
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy định mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước vùng thiếu nước sinh hoạt
Sở Tài chính
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Nội vụ
Tháng 01
NQ chuyên đề trình HĐND; Thông tư LT 08/2011/TTLT-BNV-BTC
3
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống hóa văn bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Tài chính
Sở Tư pháp
Sở Tài chính
Tháng 01
NQ chuyên đề trình HĐND tỉnh
4
Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông đường thủy, bến cảng tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn 2020
Sở giao thông - vận tải
Sở giao thông - vận tải
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 01
 
5
Đề án Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020
Ban dân tộc
Ban dân tộc
Các sở, ban, ngành; UBND huyện Mường Tè, Sìn Hồ
Tháng 02
 
6
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lai Châu đến năm 2020
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 02
NQ chuyên đề trình HĐND tỉnh
7
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 tỉnh Lai Châu
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 02
NQ chuyên đề trình HĐND tỉnh
8
Tổng kết thực hiện Nghị quyết về lãnh đạo công tác di dân, tái định cư thủy điện Bản Chát, Huổi Quảng
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
UBND các huyện Than Uyên, Tân Uyên
Tháng 02
Chương trình của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XII
9
Đề án Triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tỉnh Lai Châu
Sở Y tế
Sở Y tế
Sở Tài chính
Tháng 02
 
10
Quy hoạch nuôi cá nước lạnh tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 03
Chương trình của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XII
11
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển lâm nghiệp tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 03
NQ chuyên đề trình HĐND tỉnh
12
Quy hoạch tổng thể công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn 2030
Công an tỉnh
Công an tỉnh
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 03
 
13
Quy hoạch phát thanh - truyền hình tỉnh Lai Châu đến năm 2020
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 03
 
14
Báo cáo tình hình thực kinh tế xã hội quý I, nhiệm vụ công tác quý II năm 2012
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 03
 
15
Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2011
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 03
Trình HĐND tỉnh
 
QUÝ II
 
 
 
 
 
16
Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Lai Châu
Sở Xây dựng
Sở Xây dựng
Các sở, ban, ngành; UBND thị xã, huyện Tam Đường
Tháng 04
 
17
Đề án Tiếp tục củng cố và phát triển kinh tế tập thể tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012-2015
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Liên minh HTX
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 04
 
18
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua chính sách khuyến nông, khuyến lâm trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Tài chính
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 04
NQ chuyên đề trình HĐND tỉnh
19
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu                                                  
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Các sở, ban, ngành; UBND thị xã
Tháng 04
NQ chuyên đề trình HĐND tỉnh
20
Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng tỉnh Lai Châu đến năm 2020, có xét đến năm 2025
Sở Công thương
Sở Công thương
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 04
 
21
Quy hoạch phát triển văn hóa, thông tin giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020
Sở Văn hóa, thể thao và du lịch
Sở Văn hóa, thể thao và du lịch
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 04
 
22
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012-2020
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 04
NQ chuyên đề trình HĐND tỉnh
23
Quy hoạch phát triển khoa học, công nghệ tỉnh Lai Châu đến năm 2020
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 05
 
24
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 159/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước tỉnh Lai Châu
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã
Tháng 05
NQ chuyên đề trình HĐND tỉnh
25
Đề án chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sản xuất hàng hóa đến năm 2020
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 05
 
26
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 05
NQ chuyên đề trình HĐND tỉnh
27
Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng hồ thủy điện Sơn La
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 05
 
28
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2012
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 06
Trình HĐND tỉnh
29
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 175/2010/NQ-HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015 và Nghị quyết số 193/2010/NQ-HĐND ngày 19/12/2010 về sửa đổi bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 175/2010/NQ-HĐND
Sở Tài chính
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 06
NQ chuyên đề trình HĐND tỉnh
30
Xây dựng dự toán thu - chi NSĐP năm 2013
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 06
 
31
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư năm 2013
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 06
 
32
Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2012
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 06
Trình HĐND tỉnh
33
Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết vê tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2012
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 06
Trình HĐND tỉnh
34
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2012
VPUBND tỉnh
VPUBND tỉnh
Các Sở, ban, ngành
Tháng 06
Trình HĐND tỉnh
35
Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2012
Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Các cơ quan nội chính
Tháng 06
Trình HĐND tỉnh
36
Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012
Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
Các sở, ban, ngành
Tháng 06
Trình HĐND tỉnh
37
Báo cáo tình hình thực hiện chương trình hành động phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2012 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012
Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
Các sở, ban, ngành
Tháng 06
 
38
Báo cáo thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng năm 2012
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành
Tháng 06
 
 
QUÝ III
 
 
 
 
 
39
Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 91/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách đầu tư, khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 07
 
40
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 91/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007 của HĐND tỉnh về ban hành Chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 07
NQ chuyên đề trình HĐND tỉnh
41
Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2006-2020
Sở Công thương
Sở Công thương
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 07
 
42
Quy hoạch phát triển Thể dục - Thể thao tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020
Sở Văn hóa, thể thao và du lịch
Sở Văn hóa, thể thao và du lịch
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 08
 
43
Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012-2020
Sở Công thương
Sở Công thương
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 08
 
44
Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả triển khai Nghị quyết số 150/2009/NQ-HĐND ngày 14/7/2009của HĐND tỉnh về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2009-2015
Sở Y tế
Sở Y tế
Các Sở: Tài chính, Kế hoạch; Cục Thống kê; UBND các huyện, thị
Tháng 08
 
45
Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2011
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 08
Trình HĐND tỉnh
46
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mường Tè, huyện Sìn Hồ để thành lập huyện mới
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 09
NQ chuyên đề trình HĐND tỉnh
47
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn 2020
Sở Văn hóa, thể thao và du lịch
Sở Văn hóa, thể thao và du lịch
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 09
 
48
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2012
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 09
 
49
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh 9 tháng năm 2012
VP UBND tỉnh
VP UBND tỉnh
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị
Tháng 09
 
 
QUÝ IV
 
 
 
 
 
50
Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản - in, phát hành báo tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến 2020
Sở Thông tin và truyền thông
Sở Thông tin và truyền thông
Các cơ quan báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh
Tháng 10
 
51
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án phân loại đô thị thị xã Lai Châu đạt tiêu chí đô thị loại III
Sở Xây dựng
UBND thị xã
Các Sở, ban, ngành;UBND thị xã
Tháng 10
NQ chuyên đề trình HĐND tỉnh
52
Báo cáo rà soát tình hình thực hiện và dự kiến điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2012
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 10
 
53
Tờ trình và dự thảo Nghi quyết về giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 10
Trình HĐND tỉnh
54
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2012; Tờ trình và dự thảo NQ về Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2013
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 11
Trình HĐND tỉnh
55
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn NSNN năm 2012; Tờ trình và dự thảo NQ về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư tư nguồn NSNN năm 2013
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 11
Trình HĐND tỉnh
56
Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2012
Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Các cơ quan nội chính
Tháng 11
Trình HĐND tỉnh
57
Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2012; Phương hướng, nhiệm vụ 2013
Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 11
Trình HĐND tỉnh
58
Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương năm 2012; Tờ trình và dự thảo NQ về Dự toán thu chi NSNN và phân bổ dự toán thu, chi NSĐP năm 2013
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 11
Trình HĐND tỉnh
59
Báo cáo tình hình thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012
Sở Tài chính
Sở Tài chính
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 11
Trình HĐND tỉnh
60
Báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2012; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013
Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
TT BCĐ PCTN
Tháng 11
Trình HĐND tỉnh
61
Báo cáo tình hình sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2012
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 11
Trình HĐND tỉnh
62
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2012; những giải pháp chỉ đạo điều hành và chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2013
VP UBND tỉnh
VP UBND tỉnh
Các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị
Tháng 11
Trình HĐND tỉnh

 
 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng