Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Thứ bảy 19/9/2020
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo
 
Ngày 11/3, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 25/TB-UBND thông báo kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo.
 
Ngày 11/3/2020, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo.
   
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo, ý kiến phát biểu của các thành phần dự làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
  
Trong những năm qua, ngành Giáo dục và đào tạo Lai Châu đã có nhiều cố gắng, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch chất lượng giữa các vùng I, II, III, giữa nông thôn và thành thị; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT được duy trì và nâng cao, năm học 2018 - 2029 xếp thứ hai trong 14 tỉnh miền núi và trung du phía Bắc. Công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ đã được quan tâm, triển khai thực hiện nhiều giải pháp và đạt nhiều kết quả, tuy nhiên do đặc thù tỉnh có nhiều khó khăn dẫn đến hiệu quả trong công tác xoá mù chữ còn hạn chế, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết của tỉnh Lai Châu đang xếp thấp nhất trong cả nước. Năm học 2019 - 2020, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tác động rất lớn đến kết quả năm học. Để tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, giảm tỷ lệ người mù chữ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
 
1. Về công tác xoá mù chữ
 
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết, đánh giá chi tiết về công tác xoá mù chữ giai đoạn 2015 - 2020, rà soát lại phương pháp giảng dạy, cách thức mở lớp xoá mù phù hợp với đối tượng người học, xây dựng Đề án xoá mù chữ giai đoạn 2021 -2025 trình UBND tỉnh xem xét trước 30/5/2020.
 
2. Về dự thảo 02 Nghị quyết trình HĐND tỉnh: Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ từ 24 tháng đến dưới 36 tháng tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã khu vực II trên địa bàn tỉnh Lai Châu không được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP.
 
- Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động chính sách, sự cần thiết phải ban hành hai Nghị quyết trên; rà soát kỹ không để các chính sách ban hành bị trùng lặp.
 
- Đối với chính sách hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã khu vực II trên địa bàn tỉnh Lai Châu không được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP, nghiên cứu tham mưu theo hướng ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh.
 
3. Công tác phòng chống dịch Covid-19 trong trường học
 
Thời gian vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tập trung các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành, của Tỉnh uỷ và Ban Chỉ đạo tỉnh, chuẩn bị tốt các điều kiện để học sinh đi học trở lại. Trong thời gian tới yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo:
 
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 1246-CV/TU ngày 24/02/2020 của Tỉnh uỷ về việc tăng cường chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống Covid-19;
 
- Tăng cường, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục chuẩn bị tốt các điều kiện cho phòng chống dịch bệnh; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục mua nhiệt kế, máy đo thân nhiệt để theo dõi sức khoẻ học sinh khi đi học trở lại.
 
- Sở Tài chính nghiên cứu cơ chế tài chính, hướng dẫn các cơ sở giáo dục mua nhiệt kế, máy đo thân nhiệt, vật tư y tế để phục công tác phòng chống dịch bệnh.
 
Thu Hoài
 print   send mail