Hoạt động
Thứ ba 20/4/2021
Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh làm tốt công tác kiểm tra, giám sát công tác chấp hành Điều lệ Đảng
 
Thực hiện chương trình, kế hoạch Kiểm tra, Giám sát năm 2011 của Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh; quý III /2011, tổ kiểm tra của UBKT Đảng uỷ đã tiến hành tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng tại các Chi bộ trực thuộc.
 
Trong tháng 10/2011, Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra việc thi hành điều lệ Đảng đối với chi bộ Phòng Hành chính - Tổ chức trong việc quán triệt và tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; việc chấp hành Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng và công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua kiểm tra cho thấy dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Đảng ủy; chi ủy chi bộ phòng HC-TC duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, tổ chức triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được tiến hành kịp thời, có hiệu quả tới từng Đảng viên trong chi bộ. Trong công việc lãnh chỉ đạo chi ủy đã đề cao nguyên tắc tập trung thảo luận, bàn bạc có sự thống nhất cao trong chi ủy cũng như từng Đảng viên.
 
Cũng trong tháng 10/201, Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo của Cấp ủy chi bộ Phòng Nội chính – Văn xã trong công tác triển khai các văn bản quy định về chế độ Đảng phí, việc thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng tài chính của Đảng. Kết quả kiểm tra cho thấy cấp ủy chi bộ đã triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản liên quan đến công tác quản lý thu, nộp đảng phí tới toàn thể đảng viên của chi bộ.
 
Qua kiểm tra, Tổ kiểm tra - Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã kiến nghị với cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ: việc duy trì sinh hoạt đảng ở một số chi bộ trực thuộc chưa đầy đủ và đúng với thời gian theo quy định Điều lệ Đảng; có chi bộ nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn; nặng bàn về chuyên môn. Việc ghi sổ Nghị quyết còn sơ sài, chưa đầy đủ. Các buổi sinh hoạt chuyên đề còn ít, nhất là nội dung thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa được đề cập thường xuyên trong các buổi sinh hoạt chi bộ...
 
Để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Điều lệ Đảng, tổ kiểm tra UBKT Đảng uỷ kiến nghị với BCH Đảng uỷ trong thời gian tới cần chỉ đạo tổ chức thực hiện một số nội dung như: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ; Chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh, làm tốt hơn nữa việc thực hiện Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong việc học tập không ngừng nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức cách mạng; Tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng uỷ trong việc thi hành Điều lệ Đảng trong đó duy trì sinh hoạt đảng các cấp, chấn chỉnh việc ghi chép sổ Nghị quyết; Thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở; tổ chức cho cán bộ làm công tác Đảng tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, công tác tự kiểm tra của các chi bộ.
 
Đẩy mạnh công tác lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, theo tinh thần Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Tiếp tục công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể trong việc chăm no phát triển đảng viên, giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2010-2015.
 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng