Hoạt động
Thứ tư 21/4/2021
Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh sau 5 năm thực hiện.
 
Nghị quyết Trung ương 3 khóa X (Nghị quyết số 04-NQ/TW) ngày 21/8/2006 của BCH Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, Chương trình hành động của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ DCĐ tỉnh,  Đảng bộ Văn Phòng UBND tỉnh Lai Châu đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến Cán bộ, CCVC, chỉ đạo các phòng, ban xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết .
 
Triển khai học tập Nghị quyết TW 3 khoá X tại văn phòng UBND tỉnh
 
Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt  đến toàn thể Cán bộ, đảng viên ,CCVC Văn phòng UBND tỉnh, xây dựng chương trình hành động cho toàn khoá. chỉ đạo sát sao việc nghiên cứu, học tập và chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đảng bộ chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc xây dựng các chương trình hành động cụ thể cho từng phòng, trung tâm để nhằm thực hiện tốt Nghị quyết TW3 (Khóa X) về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” trong toàn chi đảng bộ cơ quan văn phòng UBND tỉnh. Đồng thời, lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh cũng cụ thể hóa bằng các chương trình kế hoạch Phòng chống tham nhũng, lãng phí hàng năm; xây dựng chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan và đã triển khai thực hiện có hiệu quả. Lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo Cán bộ, CCVC thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở cơ quan.
 
Để triển khai thực hiện tốt có hiệu quả chương trình phòng chống tham nhũng, lãng phí hàng năm Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo các phòng, trung tâm Cán bộ, CCVC trong cơ quan văn phong trong hoạt động công tác thực thi nhiệm vụ phải căn cứ vào kế hoạch tuần, tháng, quý, năm của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.
 
Văn phòng UBND tỉnh đã xác định công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một trong những khâu quan trọng của việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãnh phí  thực hành tiết kiệm. Đảng uỷ văn phòng UBND tỉnh đã chỉ đạo các chi bộ, cán bộ,CCVC, Đảng viên phải tham gia học tập quán triệt nghị quyết TW 3, Luật phòng, chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.
 
 
Phối hợp với các ngành chức năng, giao nhiệm vụ cụ thể đến các chi bộ trực thuộc xây dựng đề cương tuyên truyền nghị quyết TW3; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Đồng thời Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí, mở các chuyên mục phòng chống tham nhũng, biểu dương khen thưởng kịp thời những gương điển hình về phòng, chống tham nhũng trong các Hội nghị Cán bộ, CCVC trong toàn cơ quan văn phòng UBND tỉnh và trên trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh.
         
 Bên cạnh đó, Văn phòng UBND tỉnh còn chỉ đạo đưa nội dung Luật phòng chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các văn bản hướng dẫn thi hành vào chương trình giáo dục tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng đảng viên, cán bộ công chức của Văn phòng UBND tỉnh. Hàng năm văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Ủy Ban MTTQ tỉnh, Thanh Tra tỉnh cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, tiếp nhận đơn thư giải quyết khiếu nại tố cáo; tổ chức và hoạt động của ban Thanh tra nhân dân... qua đó cũng đã lồng ghép quán triệt, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cũng như việc kết hợp giải quyết khiếu nại - tố cáo để phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi tham nhũng, tiêu cực.
         
Công tác phòng chống tham nhũng được Văn phòng UBND tỉnh coi là một trọng tâm lớn trong chỉ đạo, điều hành của Văn Phòng. Các cán bộ, công chức phải trực tiếp chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng sinh hoạt các tổ chức cơ sở đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện tự phê bình và phê bình, công khai kết quả tự phê bình để kiểm điểm. Chủ động phòng ngừa và phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng ngay trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng, lãng phí vào tiêu chí phân tích chất lượng tổ chức đảng và Đảng viên hàng năm.
 
Văn Phòng UBND tỉnh đã triển khai thực hiện tốt Nghị định 37/2007/NĐ-CP ngày 29/3/2007 về minh bạch tài sản, thu nhập. Đến nay, một số vị trí công tác đã được chuyển đổi bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, phòng ban, đơn vị. Công khai việc mua sắm tài sản công, thành lập Hội đồng xét thầu mua sắm tài sản, xây dựng quy chế, lập phương án mua sắm tài sản cho các phòng, đơn vị, trong toàn cơ quan. Đây cũng là cách công khai dân chủ trong mua sắm tài sản công, hạn chế tình trạng thông đồng, nâng giá để tư lợi cá nhân.
 
 Cấp ủy luôn xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục. Do đó từ năm 2007 đến nay, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được Văn phòng UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Hàng năm, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo phòng, ban xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng; chỉ đạo các phòng, ban tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất trên các lĩnh vực, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: Công tác tuyển dụng lao động, việc mua xắm tài sản công, chi đón tiếp khách, quản lý vận hành sửa chữa xe ôtô, trang thiết bị văn phòng, quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước và các hoạt động tài chính khác...
 
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ Ban chấp hành TW Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, với quyết tâm của Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh. Với các giải pháp đồng bộ và toàn diện, công tác phòng chống tham nhũng đã có những bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên. Thời gian qua chưa có tham nhũng, lãng phí xảy ra tại Văn phòng UBND tỉnh.
        
 Có được kết quả trên là do đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức của đảng viên, cán bộ công chức về công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao tính tiên phong gương mẫu của tổ chức đảng cũng như thực hiện nghiêm túc các qui định về phòng chống tham nhũng, lãng phí, các qui định về tiêu chuẩn, chế độ đối với đảng viên, cán bộ công chức; tăng cường tập trung kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, những biểu hiện tiêu cực dễ dẫn đến hành vi tham nhũng. Thực hiện tốt công khai, minh bạch trong công việc, đảm bảo công bằng dân chủ, thực hiên tốt quy chế dân chủ ở cơ sở  trong các khâu công tác của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; tăng cường giám sát của ban thanh tra nhân dân.
Với những kết quả đạt được, thời gian tới Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập về phòng chống tham nhũng, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức phòng chống tham nhũng cho cán bộ.CCVC, đảng viên, người lao động. Triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, giám sát,  đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, giám sát,  phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng; triển khai thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020; triển khai có hiệu quả các qui chế phối hợp đã ban hành. Tập trung đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm: Cấp phát, quản lý và sử dụng ngân sách và các hoạt động tài chính khác, quản lý sử dụng tài sản công…
 
 
 
Thu Hoài
 print   send mail