Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ sáu 18/9/2020
Cách ly theo dõi sức khoẻ với trường hợp có liên quan đến chuyến bay VN0054
 
Ngày 15/3/2020, UBND tinh ban hanh Công văn số: 529/UBND-VX chỉ đạo việc thực hiện Công văn số 1204/CV-BCĐ của Ban chỉ đạo quốc gia về cách ly theo dõi sức khoẻ với trường hợp có liên quan đến chuyến bay VN0054.
 
Thực hiện Công văn số 1204/CV-BCĐ ngày 11/3/2020 về việc cách ly, theo dõi sức khoẻ với trường hợp có liên quan đến chuyến bay VN0054 (sao gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
 
1. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia tại Công văn số 1204/CV-BCĐ.
 
2. Giao Sở Y tế có văn bản hướng dẫn để các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung văn bản này, đặc biệt là hướng dẫn cách xác định các trường hợp tiếp xúc; việc áp dụng hình thức cách ly sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính đối với người tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính, đảm bảo cách hiểu thống nhất, không để bỏ sót đối tượng, nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm ra cộng đồng (hoàn thành trước ngày 17/3/2020).
 
Ban Biên tập
 print   send mail