Tin tức sự kiện
Thứ sáu 3/4/2020
Giao nhiệm vụ tham mưu hướng dẫn khai báo sức khoẻ du lịch
 
UBND tỉnh nhận được Công văn số 1270/BYT-CNTT ngày 14/3/2020 của Bộ Y tế về việc khai báo sức khoẻ du lịch.
  
Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo:
 
Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu BCĐ tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19 ban hành văn bản hướng dẫn triển khai ứng dụng “Khai báo sức khoẻ du lịch” (Vietnam Health Declaratition) theo yêu cầu của Bộ Y tế tại Công văn số 1270/BYT-CNTT ngày 14/3/2020; văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành trước ngày 16/3/2020.
 
 
Minh Tiến
 print   send mail