Tài liệu phục vụ Hội nghị
Thứ sáu 18/9/2020
Xin ý kiến Thành viên UBND tỉnh (86/VPUBND-KTN)
 
Văn phòng UBND tỉnh kính đề nghị các đồng chí nghiên cứu nội dung dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động của các lực lượng chuyên ngành, UBND các huyện biên giới tại các cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu và cho ý kiến tham gia vào Phiếu lấy ý kiến gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/02/2020 để tổng hợp.
 
Tải về:
 
 
 
 
Minh Tiến
 print   send mail