Định hướng phát triển
Thứ ba 24/11/2020
Tăng cường phát triển và sử dụng phân hữu cơ
 
Ngày 06/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 203 /UBND-KTN về việc tăng cường phát triển và sử dụng phân hữu cơ.
 
Theo đó UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực phân bón: Luật Trồng trọt, Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón, Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ, Thông tư số 16/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ- CP, Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón.
 
Hướng dẫn các địa phương, các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp (chè, mắc ca,…) áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, đặc biệt việc áp dụng kỹ thuật sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ bằng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương; hướng dẫn sử dụng phân bón cân đối, an toàn, hiệu quả.
 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón trên địa bàn tỉnh; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón giả, phân bón kém chất lượng, phân bón chưa được công nhận lưu hành; thông báo công khai tổ chức, cá nhân vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.
  
UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn về phân bón hữu cơ, tập huấn nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò, tác dụng lâu dài của phân bón hữu cơ trong sản xuất.
 
Phối hợp với các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ trên địa bàn; Ưu tiên, bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng các mô hình, chuỗi liên kết trong sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ phù hợp, hiệu quả tại địa phương.
 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón giả, phân bón kém chất lượng gây ảnh hướng xấu đến môi trường.
 
Đài Phát thanh-TH tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng TTĐT tỉnh phối hợp với ngành Nông nghiệp & TPNT và các đơn vị có liên quan tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền vai trò, tác dụng của phân bón hữu cơ trong sản xuất; hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ để người dân chủ động áp dụng thực hiện, đảm bảo sản xuất an toàn, bền vững.
 
Đề nghị Hội Nông dân tỉnh phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các tổ chức Hội các cấp, đặc biệt là cơ sở tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền đến hội viên về đẩy mạnh và phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ tại địa phương góp phần nâng cao chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường.
 
Ban biên tập
 print   send mail