Văn phòng UBND tỉnh
Thứ tư 23/9/2020
Kiện toàn Tổ giúp việc Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh
 
UBND tỉnh kiên toàn tổ giúp việc Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.
  
Tổ giúp việc có nhiệm vụ giúp việc Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh gồm các đồng chí có tên sau:
 
1. Đồng chí Vũ Huy Hoà - Phó Chánh Vãn phòng Phụ trách Vãn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng.
 
2. Đồng chí Kiều Hải Nam - Phó Chảnh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tổ phó Thường trực.
 
3. Đồng chí Phạm Hồng Thái, Trưởng phòng Tổng hợp - Nội chính, Tổ phó.
 
4.  Đồng chí Phạm Hồng Trường, Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Nội chính, Thư ký - Tổ viên.
 
5. Đồng chí Dương Đình Mai, Phó trưởng phòng Văn xã, Tổ viên.
 
6. Đồng chí Tràn Châu Ngọc, Phó Trưởng phòng Kinh tế ngành - Tái định cư, Tổ viên.
 
7. Đồng chí Hoàng Minh Hải, Phó Trưởng phòng Kinh tế ngành - Tái định cư, Tố viên.
 
8. Đồng chí Vương Ngọc Tú, Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Nội chính, Tổ viên.
  
9. Đồng chí Nguyễn Thị Chanh, Chuyên viên phòng Tổng hợp - Nội chính, Tổ viên.
 
Quyết định 31-QĐ/BCSĐ ngày 04/02/2020 thay thế danh sách thành viên Tổ Giúp việc Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định tại Điều 1, Quyết định số 46-QĐ/BCSĐ ngày 04/4/2019 của Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh. Các nội dung khác tại Quyết định số 46-QĐ/BCSĐ ngày 04/4/2019 của Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh giữ nguyên hiệu lực thi hành.
 
Ban biên tập
 print   send mail